สอนลูกเรื่องร่ม

สอนลูกเรื่องร่ม

การสอนลูกเรื่องร่ม (Teaching children about Umbrella) หมายถึง การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเครื่องใช้ชนิดหนึ่งที่คนเรานำมาใช้เพื่อป้องกันความร้อนจากแสงแดด และป้องกันน้ำฝนเพื่อรักษาสุขภาพของตนเอง มีด้ามยาวสำหรับถือ และส่วนบนเป็นแผ่นโค้ง ขอบกลมเหมือนดอกเห็ด ทำจากกระดาษหรือผ้า ลักษณะเฉพาะที่สำคัญของร่มคือ สามารถหุบเก็บได้ จึงพกพาสะดวก เรื่องร่มอยู่ในสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ทั้งนี้เพราะในชีวิตประจำวันเด็กได้มีโอกาสเห็นร่มและนำร่มมาใช้ การจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องร่มจึงเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่50

ขอบเขตของศิลปะ

นอกจากศิลปะและดนตรีแล้ว ขอบเขตของศิลปะยังกว้างไกล เพราะครอบคลุมไปถึง . . .

การเต้นรำ (Dance)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่50

ประเภทของวงจรไฟฟ้า

ลองให้เด็กทำการลองใหม่ โดยมีวัสดุต่อไปนี้ - หลอดไฟขนาดเล็ก (Miniature) 2.5 โวลต์ (Volt) 0.3 แอมแปร์ (Ampere) 4 ดวง ที่ยึดหลอดไฟ (Bulb holder) ขนาดเล็กฐานพลาสติกวงกลม (Circular plastic base) 4 อัน แบตเตอรี่ขนาด D 1 แท่ง, เทปไฟฟ้า (Electric tape) และ เส้นลวด (Wire) คลิปหนีบ (Alligator clip) 8 ชิ้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่49

ขอบเขตของศิลปะ

การบูรณาการ (Integrate) ทักษะและกิจกรรมที่สัมพันธ์กับศิลปะ (Arts-related) ให้เข้ากับแนวความคิด STEM อาจทำได้โดยลงทุนในเวลาล่วงหน้า (Upfront) เพื่อจัดแจงหลักสูตรและการสอนการบูรณาการ ในทุกสถานการณ์ของการสอนย่อมแตกต่างกันไปตามเด็กนักเรียน และความเข้าใจในสิ่งนั้น เป็นแนวความคิดซึ่งมักสูญหายไปกับการติดตั้ง (Implementation) โปรแกรมใหม่ที่นำเสนอ เพื่อเพิ่มพูน (Enrich) เส้นทาง (Ride) ในกระบวนการเคลื่อนย้ายจาก STEM ไปยัง STEAM

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่49

ประเภทของวงจรไฟฟ้า

อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในวงจรไฟฟ้าของหลอดไฟรอบรั้วบ้าน จนในปัจจุบันไม่ต้องไปตามล่า (Hunt) ค้นหาหลอดไฟที่ดับลงเหมือนสมัยก่อน? คำตอบอยู่ที่การต่อสายไฟ (Wiring) ของวงจรไฟฟ้า (Electric circuit) ลองให้เด็กทำการทดลองต่อไปนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องวันไหว้ครู

สอนลูกเรื่องวันไหว้ครู

การสอนลูกเรื่องวันไหว้ครู (Teaching children about Teacher venerated day) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้เกี่ยวกับวันที่นักเรียนแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ก่อนที่ท่านจะอบรมสั่งสอน โดยการนำพานดอกไม้ ธูป เทียนไปกราบ และมอบให้ครู วันไหว้ครูจะจัดขึ้นในสัปดาห์ที่ 2 ของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งตรงกับช่วงปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี โรงเรียนมักให้เด็กทุกคนร่วมกันจัดพานดอกไม้ธูปเทียนสำหรับมอบให้กับครูเพื่อแสดงความเคารพ ยอมรับนับถือ รำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม ความรู้ เป็นผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนให้ศิษย์เป็นมีสติปัญญา มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำความรู้ความสามารถที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้การดำรงชีวิต และเลี้ยงชีพได้อย่างมั่นคง เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่48

เทคโนโลยีกับความคิดสร้างสรรค์

มักมีคำถามว่า เทคโนโลยี “หล่อหลอม” (Foster) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) หรือไม่? ทุกวันนี้ เทคโนโลยีได้ฝังรากลึก (Firmly entrenched) อยู่ในทุกระดับชั้นเรียน จนทำให้เราอุปโลกน์ (Assume) ว่า เด็กจะมีความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียน STEM แต่ข้อเท็จจริงขึ้นอยู่กับว่า เทคโนโลยีถูกใช้อย่างไร?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่48

หลอดไฟนวลแสง

เด็กจะสามารถแกะรอย (Trace) ทั้ง 2 ด้านของเส้นลวด (Wire) ที่เชื่อมโยงกับ “เส้นใยทังสเตน” (Tungsten filament) ไปยังฐานโลหะ (Metal) ด้านหนึ่งของฐานดังกล่าว เส้นลวดโลหะห้อยแนบลงมาจากเส้นใยทังสเตน จนถึงจุดต่ำสุด (Bottommost) ของฐาน ส่วนอีกด้านของเส้นใยทังสเตน จะมีเส้นลวดห้อยแนบลงมาแต่เข้าไปในฐานโลหะ เส้นลวดนี้เชื่อมไปยังด้านข้าง (Side wall) ของฐานโลหะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องฤดูฝน

สอนลูกเรื่องฤดูฝน

การสอนลูกเรื่องฤดูฝน (Teaching children about Rainy Season) หมายถึง การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยให้เกิดประสบการณ์เรื่องฤดูฝน ซึ่งจะเกิดฝนตกมากที่สุดในช่วงรอบปี ในประเทศไทยจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฝนที่ตกมาเป็นน้ำที่มาจากฟ้า เมื่อฤดูฝนมาถึงสภาพสิ่งแวดล้อมตัวจะเกิดการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิที่ร้อนจะมีสภาพชื้นเย็น สิ่งมีชีวิตทั้งคน สัตว์ พืช จะปรับตัวให้อยู่อย่างปลอดภัยและเป็นปกติ การสอนเรื่องฤดูฝนเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับ สาระการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติรอบตัวไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ที่กำหนดไว้ จึงเป็นเรื่องที่พ่อแม่และครูควรได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่47

นักวิชาชีพ STEM ในโลกจริง

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอน (Procedure) ของกิจกรรมที่บูรณาการเข้ากับศิลปะ (Art-integrated) โดยกลุ่มเด็กนักเรียน . . .

  1. วาดหลากหลายรูปทรง (Shape) ของก้อนน้ำแข็งในจินตนาการ (Visualization) แล้วกำหนดว่า รูปทรงสร้างความแตกต่างหรือไม่ ในอัตราและจำนวนองศาที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป เมื่อมีการเติมน้ำประปา อาทิ ทรงลูกบาศก์ (Cube) ทรงที่ถูกขยี้ (Crushed) ทรงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว (Half-moon) และทรงกระบอก (Cylinder)
  2. อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่47

หลอดไฟนวลแสง

แล้ว โทมัส เอดิสัน (Thomas Edison) คือใคร? คำตอบก็คือ เขาเป็นนักเป็นนักประดิษฐ์และนักธุรกิจ ผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง (Credit) จากการประดิษฐ์หลอดไฟนวลแสง (Incandescent light bulb) ที่ได้พลัง (Power) จากกระแสไฟฟ้าโดยตรง อาทิ ไฟฟ้าที่กำเนิด (Generate) จากแบตเตอรี่แท่งหนึ่ง การสาธิต (Demonstrate) ของเขาเกี่ยวกับหลอดไฟฟ้าดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2467 ณ เมือง Menlo Park ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็น Edison รัฐนิวเจอร์ซี่ในปัจจุบัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องตู้เย็น

สอนลูกเรื่องตู้เย็น

การสอนลูกเรื่องตู้เย็น (Teaching children about Refrigerator) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ทำความเย็น โดยกรรมวิธีการกำจัดความร้อนออกจากสิ่งของ หรือพื้นที่ที่ต้องการทำให้อุณหภูมิลดลง ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งในสาระที่ควรเรียนรู้เรื่องสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก ตามที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 กำหนดไว้ ทั้งนี้เพราะในชีวิตประจำวันของเรา จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเครื่องใช้ที่อำนวยความสะดวกให้กับเรา ตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกชนิดหนึ่งที่ทำให้คนเราสะดวกสบาย เนื่องจากใช้ในการถนอมอาหารได้ดี นอกจากนี้ การนำเวชภัณฑ์ หรือยา ไปแช่ในตู้เย็นจะช่วยเก็บรักษาคุณภาพได้ เพราะการแช่เย็นเป็นการทำให้อุณหภูมิของสิ่งของนั้นลดลง แต่อยู่เหนือจุดเยือกแข็งของสิ่งนั้น โดยของสิ่งนั้นยังคงสภาพเดิมอยู่ ความเย็นจะไม่สามารถทำลายจุลินทรีย์ แต่จะช่วยชะลอการเจริญของจุลินทรีย์ที่จะทำให้อาหารเน่าเสีย และจะช่วยลดปฏิกิริยาของเอนไซม์ที่มีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของอาหาร ดังนั้นการแช่เย็นอาหารจึงเป็นการช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่46

นักวิชาชีพ STEM ในโลกจริง์

คำถามต่อไปจึงเป็นการกำหนดประเภทของประสบการณ์ที่สามารถชักจูง (Persuade) เด็กให้มีความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียน STEM และอธิบายว่า ทำไมกิจกรรมที่สัมพันธ์กับศิลปะสามารถสร้างแรงจูงใจ (Motivating force) ได้ เบื้องหลังประสบการณ์ดังกล่าว ตัวอย่างการทดลองอันเป็นแบบอย่าง (Typical experiment) ที่ดำเนินอยู่ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไป ก็คือ การตั้งคำถามวิจัยว่า “จำนวนก้อนน้ำแข็ง (Ice cube) มีผลกระทบต่ออุณหภูมิของน้ำอย่างไร?”

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่46

สื่อนำและฉนวน

การทดลองที่ผ่านมา อาจทำให้เด็กคิดถึงการทดสอบผิวหนังมนุษย์ (Human skin) ในวงจรไฟฟ้าแล้วพบว่า หลอดไฟไม่สว่างขึ้น แม้ว่าผิวหนังมนุษย์จะเป็นสื่อนำ (Conductor) [เนื่องจากมันประกอบขึ้นด้วยน้ำเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีสารละลายที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า] ก็ตาม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องอาหารแช่แข็ง

สอนลูกเรื่องอาหารแช่แข็ง

การสอนลูกเรื่องอาหารแช่แข็ง (Teaching children about Frozen food) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารที่ผ่านกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร (food processing) เพื่อถนอมอาหาร (food preservation) ด้วยกระบวนการให้ความเย็นระดับเยือกแข็ง คือการลดอุณหภูมิของอาหาร ให้ต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส น้ำในอาหารจะเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำแข็ง ซึ่งมีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และทำให้ปฏิกิริยาทางเคมีต่างๆ ช้าลง เป็นกรรมวิธีการถนอมอาหารที่คงความสด และรักษาคุณภาพอาหาร ได้ดีกว่าการถนอมอาหารด้วยวิธีอื่น อาหารแช่แข็งจึงเป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่คนในสังคมปัจจุบันใช้บริโภค จึงเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กปฐมวัยเช่นกัน ที่ควรจัดประสบการณ์ให้แก่เด็ก เพื่อเรียนรู้เรื่องตัวเราต้องการอาหารที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต ซึ่งอาหารเหล่านั้นมีที่มา มีรูปร่าง ลักษณะ และกรรมวิธีปรุงแต่งแตกต่างกันไป

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่45

ความคิดสร้างสรรค์ในประวัติศาสตร์

หลักสูตร STEM มีข้อสมมุติฐานว่า เด็กต้องรู้สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์รุ่นก่อนๆ ได้สร้างผลงานไว้ ก่อนที่เขาจะได้ผ่านประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยตนเอง ดังนั้น เด็กประถมศึกษาจึงต้องเรียนรู้สิ่งที่ผู้อื่นได้รายงานผลไว้ โดยไม่ค่อยมีโอกาสตั้งคำถามแล้วหาคำตอบด้วยตนเอง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่45

สื่อนำและฉนวน

ในตารางที่เด็กจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกผลจากการทดลอง จะมีรายการ (1) เข็มเย็บผ้า (Sewing needle) (2) ฝาพลาสติก (Plastic lid) (3) เม็ดโฟมกันกระแทก (Styrofoam peanut) (4) ไส้ดินสอ (Pencil lead) (5) เล็บนิ้วมนุษย์ (Human fingernail) (6) เส้นผมมนุษย์ (7) หม้อเหล็กไร้สนิม (Stainless steel pot) (8) แก้วน้ำ (Drinking glass) (9) จานกระเบื้อง (Ceramic plate) (10) ไม้จิ้มฟัน (Wooden toothpick) และ (11) น้ำเกลือ (Salted water)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่44

ความคิดสร้างสรรค์ในประวัติศาสตร์

บางส่วนของสมองจะมีพลัง (Active) เมื่อเรามีความคิดลึกซึ้ง (Insight) ส่วนนั้นเป็นรอยนูนสมองกลีบขมับส่วนบน (Anterior superior temporal gyrus) ที่อยูในซีก (Hemisphere) ขวา ตรงด้านหลัง¬งหูข้างขวา การศึกษาแต่ก่อนนี้แสดงว่า อาณาบริเวณนี้ที่สนองตอบมาก (Dramatically) เมื่อสมองประมวล (Process) เรื่องราวตลกโปกฮา (Joke) และกลวิธีทางวรรณศิลป์ที่เป็นนามธรรม (Abstract literary device) อาทิ คำอุปมาอุปไมย (Metaphor) และเค้าโครงเรื่อง (Plot) ที่ละเอียดอ่อน (Subtle)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่44

วงจรไฟฟ้า

มักมีการเตือนพ่อแม่ไม่ให้ปล่อยให้เด็กเล็กเอานิ้วมือแหย่เข้าไปในเต้ารับ (Electric socket) เพราะอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด (Electric shock) ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ (Joke) แล้วเรื่องราวเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ที่ถูกไฟฟ้าดูดล่ะ? มีหนทางใดบ้างที่จะป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อสัมผัสสายฟ้าโดยตรง (Live electrical wire)?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่43

ความคิดสร้างสรรค์ในประวัติศาสตร์

มุมมองมาตรฐาน (Standard view) ของมืออาชีพ (Professional) ที่ทำงานในสาขาวิชา STEM จะเป็นลักษณะของคนเย็นชา (Cold) สันโดษ (Detached) ภายใต้เงื่อนไข (Governed) ของข้อเท็จจริง และข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical) อย่างไรก็ตามการค้นพบ (Discovery) ที่ยิ่งใหญ่ในสาขาวิชา STEM ในอดีตที่ผ่านมา มักเกิดจากผู้ที่ใช้กระบวนการสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงความคิดเก่าๆ ไปยังความคิดใหม่ๆ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน