เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่258

การมีส่วนร่วมของพ่อแม่เด็กด้อยความสามารถ

ประมาณ 13% ของเด็กในสหรัฐอเมริกา เป็นเด็กที่ด้อยความสามารถ (Disability) ดังนั้น ครูปฐมวัย จึงมีแนวโน้มที่จะต้องทำงานกับพ่อแม่ของเด็กดังกล่าว การค้นหาแนวทางที่ (Guideline) จะให้พ่อแม่เหล่านี้ เพิ่มพูน (Bolster) การทำงานกับครูปฐมวัยอย่างมีส่วนร่วมในการเรียนของลูก จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวด

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่257

ห้องสมุดที่บ้าน

การสร้างห้องสมุดที่บ้าน (Home Library) และการอ่านออก-เขียนได้สำหรับครอบครัว (Family literacy) นั้น จัสติน มิงเกิ้ล (Justin Minkel) ครูประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 แห่งโรงเรียนประถมศึกษาโจนส์ (Jones Elementary School) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐอาร์คันซอส์ ผู้ได้รับรางวัล “ครูแห่งปี” (Teacher of the Year) ของรัฐ และรางวัล “นักการศึกษาแห่งปี” (Educator of the Year) ได้แนะแนวทางไว้ ดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่256

ประเภทของการมีส่วนร่วม

จัสติน มิงเกิ้ล (Justin Minkel) ครูประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 แห่งโรงเรียนประถมศึกษาโจนส์ (Jones Elementary School) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐอาร์คันซอส์ ผู้ได้รับรางวัล “ครูแห่งปี” (Teacher of the Year) ของรัฐ รางวัล “นักการศึกษาแห่งปี” (Educator of the Year) ได้เขียนเรื่องราวของเมลินด้า (Melinda) ไว้ดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องสัตวแพทย์

สอนลูกเรื่องสัตวแพทย์

การสอนลูกเรื่องสัตวแพทย์ (Teaching Children about Veterinarian) หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยโดยครูและพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องของอาชีพผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การป้องกันโรค การบำบัดรักษา หรือการกำจัดโรคสัตว์ และการกระทำโดยตรงต่อร่างกายสัตว์ เพื่อการตกแต่ง หรือการบำรุงร่างกายสัตว์ การตอนหรือการขยายพันธุ์สัตว์ด้วยเทคนิคที่สามารถป้องกันการแพร่โรคทาง การสืบพันธุ์ รวมถึงโรคติดต่อระหว่างสัตว์กับมนุษย์ การโภชนาภิบาลด้านสุขศาสตร์การอาหาร และการปนเปื้อนในอาหารที่มีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ บุคคลเหล่านี้นำความรู้ความสามารถดังกล่าวมาปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อสัตว์หรือผู้เลี้ยงดูสัตว์ จัดได้ว่าเป็นอาชีพหนึ่งในสังคม โดยที่ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภาด้วย ทั้งนี้ สัตว์เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่คนเรานำมาใช้ประโยชน์หลายสถานเพื่อการดำรงชีวิตของคนเราได้แก่ ใช้เป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และเป็นสัตว์เลี้ยงให้ความเพลิดเพลินหรือเป็นเพื่อนเล่นของคนเราด้วย ดังนั้น สัตว์เหล่านี้จำเป็นจะต้องบำรุง รักษา ดูแลป้องกัน และรักษามิให้เกิดเจ็บป่วยล้มตายไป ซึ่งนอกจากจะสูญเสียสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนเราดังที่กล่าวแล้ว หากสัตว์บางชนิดเป็นตัวแพร่เชื้อโรคที่ระบาดติดต่อมาถึงคนและสัตว์ด้วยย่อมเกิดความเสียหายได้ การมีสัตวแพทย์จึงเป็นความจำเป็นในสังคมทั่วไป

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยประถมต้น-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่255

การมีส่วนร่วมของธุรกิจ

บริษัท เพ็พเพอริดจ์ ฟาร์ม (Pepperidge Farm) ในเมือง Norwalk รัฐคอนเน็คติขัต ได้ร่วมทีมงานกับโรงพยาบาลนอร์วอล์ค (Norwalk Hospital) และโรงเรียนประถมศึกษาเจ็ฟเฟอร์สัน (Jefferson Elementary School) ในการรณรงค์ต่อต้านภาวะอ้วนเกิน (Obesity) ในหมู่เด็กนักเรียน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยประถมต้น-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่254

การมีส่วนร่วมของชุมชน

ชุมชนมีทรัพยากรที่สำคัญ (Vital) และอุดมสมบูรณ์ (Rich) จำนวนมาก (Array) ที่จะช่วยให้ครูปฐมวัยสามารถสนองตอบความจำเป็นของพ่อแม่และเด็ก เนื่องจากโรงเรียนและครูไม่สามารถแก้ปัญหาที่เด็กและเยาวชนเผชิญอยู่ โดยปราศจากการเป็นพันธมิตรและความร่วมมือของภาคอื่นๆ ที่ทรงพลังของสังคม อันได้แก่ หน่วยงานชุมชน (Community agency)อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่253

มาตรฐานแกนร่วม

การพบปะระหว่างพ่อแม่กับครูปฐมวัย อาจดำเนินไปอย่างไม่ต้องมีพิธีรีตอง (Casual) แต่ครูปฐมวัยต้องให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการวางแผนพบปะอย่างเป็นทางการ (Serious) และเป็นประจำ อย่างไรก็ตาม ครูปฐมวัยต้องไม่ทำให้ครอบครัวรู้สึกผิดหวัง (Frustration) หรือไม่รู้ว่าครูปฐมวัยต้องการอะไร? และครอบครัวพึงสนองตอบอย่างไร?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่252

การพบปะระหว่างพ่อแม่กับครู

ครูปฐมวัยที่ได้เคยไปเยี่ยมตามบ้านมักกล่าวว่า เขาได้สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพ่อแม่และลูกของเขา ซึ่งช่วยปรับปรุงการมาโรงเรียน (Attendance) และผลสัมฤทธิ์ (Achievement) เป็นอย่างมาก แม้ว่าการเยี่ยมตามบ้านจะเป็นความคิดที่ดี แต่มิได้หมายความว่า ครูปฐมวัยต้องไปพบที่บ้านเสมอไป

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่251

โครงการเยี่ยมตามบ้าน

พ่อแม่บางคนอาจไม่สะดวกให้ครูปฐมวัยไปพบที่บ้าน สถานที่ที่พ่อแม่จะรู้สึกไม่อึดอัดใจ (Comfortable) อาจเป็นที่สาธารณะ อาทิ โบสถ์ (Church) สมาคมหนุ่มคริสเตียน (Young Men’s Christian Association : YMCA) และ สมาคมสาวคริสเตียน (Young Women’s Christian Association : YWCA)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่250

ประเภทของการมีส่วนร่วม

พ่อแม่ของเด็กคนหนึ่งกล่าวว่า “ลูกของเรารู้สึกตื่นเต้นจริงๆ เมื่อเขากลับมาบ้าน พร้อมกับแสดงให้เราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่โรงเรียน เขาอ่านด้วยคำพูดของเขาเอง และฟังเสียงของตนเองจากอินเทอร์เน็ต เขาพบว่าเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมาก (Fascinating) ความรู้นี้ช่วยให้เขาใช้ทรัพยากรอินเทอร์เน็ตได้ดีขึ้น และเพิ่มพูนความเข้าใจและการรับรู้ในเรื่องเทคโนโลยี และทำให้เราในฐานะพ่อแม่ยังตามโลกทัน”

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่249

ประเภทของการมีส่วนร่วม

พ่อแม่มักชื่นชม (Appreciate) ที่ครูปฐมวัยได้รวมอยู่ในกลุ่มสื่อสังคม (Social media) ด้วยกัน ความน่าตื่นเต้น (Fascination) ของเทคโนโลยีสำหรับเด็กคือ สิ่งที่จูงใจ (Motivate) ให้พ่อแม่มีส่วนร่วม ครูปฐมวัยสามารถสร้างความสัมพันธ์กับพ่อแม่ได้ดี ผ่านการมีส่วนร่วมของเด็กในกิจกรรมออนไลน์ โดยเฉพาะเมื่อให้เด็กเป็นผู้นำในเรื่องนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่248

ประเภทของการมีส่วนร่วม

อินเทอร์เน็ต (Internet) ได้กลายเป็นหนทางที่ยอดเยี่ยมสำหรับครูปฐมวัย ให้เข้าถึงพ่อแม่ เพื่อสื่อสารและให้เขามีส่วนร่วม ตัวอย่างเช่น ครูปฐมวัยใช้อินเทอร์เน็ตในการปิดประกาศตารางสอน จดหมายข่าว หัวข้ออภิปราย [ในชั้นเรียน] การบ้านที่มอบหมาย (Assignment) รายชื่อคำสะกด (Spelling list) และเกร็ดความรู้ (Tips) ต่อไปนี้ เป็นหนทางที่ครูปฐมวัยจะเชื่อมโยง (Connect) ทางอิเล็กทรอนิกส์กับครอบครัว

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่247

ประเภทของการมีส่วนร่วม

ประเภทที่ 5 คือ ภาวะผู้นำ และการตัดสินใจ/การสนับสนุน ซึ่งครูปฐมวัยอาจดำเนินการ ดังต่อไปนี้

  • งานขายของในตลาด (Fair and bazaar) – ครูปฐมวัยอาจให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยสนับสนุนให้ออกความคิดเห็นในงานระดมทุน (Fund-raising) จากการจัดให้มีตลาดขายของ
  • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่246

ประเภทของการมีส่วนร่วม

ประเภทที่ 3 คือ การมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของโรงเรียน และการสื่อสาร ซึ่งครูปฐมวัยอาจดำเนินการ ดังต่อไปนี้

  • คณะกรรมการต้อนรับ (Welcoming committee) – หนทางที่ดีซึ่งจะช่วยให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในโปรแกรมใดๆ ก็คือการให้ครอบครัวอื่นๆ [ที่พึงพอใจกับโรงเรียนก่อนหน้านี้] ทำหน้าที่ติดต่อพ่อแม่ด้วยกัน อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่245

ประเภทของการมีส่วนร่วม

ประเภทที่ 2 คือการมีส่วนร่วมของบ้าน/ครอบครัว และการให้อำนาจ ซึ่งครูปฐมวัยอาจดำเนินการดังต่อไปนี้

  • การแสดง (Performance) และการเล่น – หากเด็กมีส่วนร่วมในสองเรื่องนี้ ครอบครัวมีแนวโน้มที่จะมาโรงเรียน อย่างไรก็ตาม ต้องเข้าใจว่าจุดประสงค์หลักของการแสดง มิใช่เพียงเพื่อให้ครอบครัวมีส่วนร่วม
  • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่244

ประเภทของการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วม (Involvement) ของพ่อแม่/ครอบครัว เป็นกระบวนการของการช่วยเหลือพ่อแม่และสมาชิกของครอบครัวให้ใช้ความสามารถเพื่อผลประโยชน์ (Benefit) ของตนเอง และของโปรแกรมเด็กปฐมวัย เนื่องจากครอบครัว เด็ก และโปรแกรม รวมกันเป็นส่วนประกอบของกระบวนการ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่243

เด็กที่มีพ่อแม่จากต่างวัฒนธรรม

เนื่องจากพ่อแม่มีบทบาทที่ทรงพลัง (Powerful) ในพัฒนาการด้านการศึกษาของลูก โปรแกรมเด็กปฐมวัยจึงต้องพยายามให้พ่อแม่และครอบครัวของเด็กทั้งหมดมีส่วนร่วม อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ พ่อแม่ของชนกลุ่มน้อย (Minority) จำนวนมากก็ยังมิได้มีส่วนร่วมเลย หรือมีส่วนร่วมไม่เพียงพอ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่242

เด็กที่มีพ่อแม่จากต่างวัฒนธรรม

ระบบการศึกษาอเมริกัน อาจแตกต่างจากระบบที่ครอบครัวอพยพคุ้นเคย อันที่จริง ครอบครัวจำนวนมากที่ได้รับการแนะนำให้หลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในกระบวนการการศึกษา แล้วปล่อยให้การตัดสินใจในเรื่องการศึกษาของเด็ก เป็นเรื่องของนักวิชาชีพ [กล่าวคือ ครูปฐมวัยมืออาชีพ]

ระบบการศึกษาในอุดมคติ (Ideal) ของสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการควบคุมและการสนับสนุนโดยชุมชน ซึ่งต้องได้รับการอธิบายให้พ่อแม่อพยพจากต่างวัฒนธรรมได้เข้าใจ เพราะวัฒนธรรมของผู้อพยพอาจมิได้ให้คุณค่าเดียวกันในระบบการศึกษา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่241

จากปู่ย่าตายายไปสู่ต่างวัฒนธรรม

ปู่ย่าตายายจำนวนไม่น้อยที่เลี้ยงดูหลานของตนเองในสภาวะของความยากจน สำหรับเด็กเหล่านี้ ครูปฐมวัยสามารถหันกลับไปขอความช่วยเหลือจากชุมชน

ตัวอย่างเช่น ชั้นเรียนอนุบาลที่โรงเรียนคิง (King Academy) ได้รับความช่วยเหลือจาก “คุณยาย” เวลม่า เทอร์เน่อร์ (Grandma Velma Turner) ซึ่งเป็นอาสาสมัคร (Volunteer) ในโปรแกรม”บริการพยาบาลสัญจร” (Visiting Nurse Services) ของโปรแกรม “ปู่ย่าตายายเอื้ออาทร” (Foster Grandma) ของรัฐไอโอวา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่240

เด็กที่มีปู่ย่าตายายเป็นพ่อแม่

เด็กที่ต้องอยู่กับปู่ย่าตายาย (Grandparents) มากกว่าพ่อแม่ มีจำนวนมากขึ้น เพราะปัญหาที่ทวีขึ้นของพ่อแม่ในเรื่องการติดยา (Drug abuse) การหย่าร้าง (Divorce) ความเจ็บป่วยทางร่างกาย (Physical) และจิตใจ (Mental) การทอดทิ้ง [ลูก] (Abandonment) การตั้งครรภ์ของแม่วัยรุ่น (Teenage pregnancy) การที่เด็กถูกทารุณกรรม (Child abuse) และถูกละเลย (Neglect) การถูกจำคุก (Incarceration) และความตาย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน