เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่239

เด็กในครอบครัวไร้ที่อยู่

เรามักพูดถึงเด็กในชั้นเรียนเสมือนหนึ่งว่า เขาเป็นส่วนหนึ่งตามธรรมชาติของกระบวนการการศึกษา เราสมมุติเอาเอง (Take it for granted) ว่าเด็กจะอยู่ในชั้นเรียนทุกๆ วัน เพื่อให้ครูสอน แต่จะเกิดอะไรขึ้น หากเด็กไม่มาโรงเรียน อย่าว่าแต่เด็กเข้าห้องเรียนหรือไม่? ครูเองก็อาจคิดว่า ถ้าไม่มีเด็กอยู่ในชั้นเรียนเลย เขาจะเรียนรู้ได้อย่างไร?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่238

เด็กในครอบครัวไร้ที่อยู่

การไร้ที่อยู่ (Homelessness) เป็นปัญหาใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ศูนย์ครอบครัวไร้ที่อยู่แห่งชาติ (National Center for Family Homelessness) รายงานว่า แต่ละปีมีเด็กประมาณ 1.6 ล้านคน (หรือ 1 ในทุก 45 คน) อยู่ในครอบครัวไร้ที่อยู่ ซึ่งประมาณการกันว่า 40% ของเด็กไร้ที่อยู่ หรือ 640,000 คน มีอายุต่ำกว่า 6 ขวบ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่237

ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น

ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด พ่อแม่วัยรุ่นจำเป็นต้องรับมือกับสิ่งต่อไปนี้

 • การสนับสนุนในบทบาทของพ่อแม่ – การสนับสนุนอาจอยู่ในรูปแบบของข้อมูลแนวทางปฏิบัติการเลี้ยงลูก และพัฒนาการเด็ก และความช่วยเหลือในการนำข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ไปลงมือปฏิบัติ (Implementation) โดยเฉพาะในการมีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก ตัวอย่างเช่น โปรแกรมพ่อแม่วัยรุ่น ณ เมือง Lubbock ในรัฐเท็กซัส ได้รับแม่วัยรุ่นอายุระหว่าง 12 ถึง 21 ปี ในการประชุมเชิงศึกษาประจำสัปดาห์ (Weekly educational meeting) และกิจกรรมสังคมประจำเดือน (Monthly social activities) ซึ่งแม่วัยรุ่นนัดพบกับคุณแม่พี้เลี้ยง (Mentor mom) โปรแกรมนี้ ทำให้แม่วัยรุ่นได้พบกับแม่วัยรุ่นอื่นๆ ที่อยู่ในเครือข่ายสนับสนุน อันมุ่งเน้นการเรียนในระหว่างเลี้ยงลูกไปด้วย
 • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่236

ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teenage pregnancy) คือ การตั้งครรภ์ในหญิงสาวที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เมื่อการตั้งครรภ์นั้นได้สิ้นสุดลง การตั้งครรภ์เกิดขึ้นหลังจากวัยเจริญพันธุ์ (Puberty) ได้เริ่มขึ้นแล้ว และมักจะเริ่มมีประจำเดือน (Menstrual period) เป็นครั้งแรก (Menarche) เมื่อมีอายุประมาณ 12 หรือ 13 ปี

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่235

ครอบครัวพ่อแม่หย่าร้าง

ครูยังสามารถทำให้พ่อแม่หย่าร้างมีส่วนร่วมดังนี้

 • ครูปฐมวัยพึงแนะนำหนทางที่พ่อแม่หย่าร้าง สามารถใช้เวลากับลูกอย่างมีความหมาย หากเด็กมีปัญหาในการทำตามคำสั่ง (Direction) ครูพึงแสดงให้เห็นว่าจะใช้สถานการณ์ที่บ้านอย่างไรในการช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ ตัวอย่างเช่น เด็กเรียนรู้ที่จะทำตามคำสั่ง ในการช่วยเรื่องกิจธุระ (Errand) เตรียมอาหาร (Meal preparation) หรือทำงานบ้าน (Housework)
 • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่234

ครอบครัวพ่อแม่หย่าร้าง

จำนวนครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้าง (Single parents) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประมาณ 80% ของครอบครัวพ่อแม่หย่าร้าง มีผู้นำครอบครัวที่เป็นหญิง และ 20% เป็นชาย บางกลุ่มประชากร (Demographic) จะมีสัดส่วน (Proportion) ของครอบครัวพ่อแม่หย่าร้าง ค่อนข้างสูงเนื่องจากปัจจัย 3 ประการ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่233

ครอบครัวที่พ่อแม่ทำงาน

เนื่องจากนักวิชาชีพปฐมวัยเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของพ่อในการพัฒนาเด็ก จึงเริ่มมีการวิจัยมากขึ้น ทางด้านบทบาทของพ่อในชีวิตของลูก ดังตัวอย่างวิจัยต่อไปนี้

 • เด็กที่มีส่วนร่วมของพ่อในการเลี้ยงดู จะให้ผลลัพธ์ (Outcome) ทางการศึกษาที่ดีกว่า
 • พ่อที่มีส่วนร่วมในการฟูมฟัก (Nurture) และเล่น (Playful) กับทารก มักลงเอยด้วยลูกที่มีสติปัญญาสูง (High IQ) และมีขีดความสามารถ (Capacity) ทางภาษาและการรับรู้ (Cognitive)
 • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่232

ครอบครัวที่พ่อแม่ทำงาน

ครอบครัวทุกวันนี้ ไม่ใช่ครอบครัวเมื่อวานนี้ และจะก็จะไม่ใช่ครอบครัววันพรุ่งนี้ อันที่จริง โครงสร้างครอบครัวกำลังเปลี่ยนแปลงโดยที่เด็กอยู่กับพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว [หลังหย่าร้าง] (Single parent) เด็กอยู่กับลุงป้าน้าอา หรือเด็กอยู่กับปู่ย่าตายาย เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องใครเป็นพ่อแม่? และอะไรคือครอบครัว? มีผลกระทบมาก (Tremendous implications) สำหรับพ่อแม่ การเลี้ยงลูก (Rearing) การศึกษา และวิธีการที่ครูจะให้พ่อแม่มีส่วนร่วมในชั้นเรียน (Class participation)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่231

เพิ่มความสำเร็จให้เด็ก

ในบทความของครูพอลล่า แมคคัลลัฟ (Paula McCullough) เธอกล่าวต่อไปว่า . . .

“ฉันส่งถุงการบ้าน (Homework bag) กลับไปที่บ้านทุกสัปดาห์ โดยประกอบด้วยการบ้านเพื่อฝีกปรือทักษะ (Practice) เลขคณิต ที่สอนในชั้นเรียน กิจกรรมการอ่าน และแบบฟอร์มให้พ่อแม่ตอบกลับ ถุงการบ้านจะเริ่มยากขึ้น เมื่อเด็กเริ่มทวี (Advance) ความสามารถ กิจกรรมการอ่านที่หลากหลาย ก็บรรจุอยู่ในถุงการบ้านด้วย เพื่อให้เด็กตื่นเต้นกับการเรียนรู้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่230

เพิ่มความสำเร็จให้เด็ก

ในบทความของครูพอลล่า แมคคัลลัฟ (Paula McCullough) ซึ่งเป็นครูเปลี่ยนผ่าน (Transitional teacher) ของประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนประถมศึกษาเลคโฮมา (Lakehoma Elementary Sขchool) ในเมือง Mustand รัฐโอกลาโฮมา เธอกล่าวว่า . . .

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่229

เพิ่มความสำเร็จให้เด็ก

ทุกวันนี้ โรงเรียนให้พ่อแม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการว่าจ้างครูใหม่ มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียน และหลักสูตรที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้แน่ใจวว่า เด็กทุกคนได้เรียนรู้ พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชน ได้รับการยอมรับว่า เป็น “เจ้าของ” (Ownership) โรงเรียนด้วย ไม่ใช่เพียงแค่ “ผู้มาเยือน” (Visitor)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่228

สร้างพันธมิตรเพื่อประโยชน์ของเด็ก

ในภูมิทัศน์ของการศึกษา (Educational landscape) ทุกวัน เราจะพบว่า พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ เช่นเดียวกับเด็ก ครู และบุคลากร (Staff) ของโรงเรียน มีความพยายามอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ (All-time high) ที่จะให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการให้การศึกษาแก่เด็กของชาติ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่227

การจัดแจงเพื่อพฤติกรรมในเชิงบวก

สถานะทางเศรษฐกิจ-สังคม (Socio-economic status : SES) มีสหสัมพันธ์โดยตรง (ทั้งในเชิงบวกและลบ) กับการเลี้ยงดูของพ่อแม่ (Parenting) ผลงานวิจัยยืนยันว่า การเลี้ยงดูที่ดีของพ่อแม่ได้เพิ่มพูน (Enhance) ความสำเร็จของลูกในโรงเรียน และในทางตรงข้าม การเลี้ยงดูที่ไม่ดีของพ่อแม่นำไปสู่ผลการเรียนที่ตกต่ำของลูก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่226

การจัดแจงเพื่อพฤติกรรมในเชิงบวก

ต่อไปนี้ เป็นแนวทาง (Guideline) ที่จะช่วยครูจัดแจง (Arrange) ชั้นเรียน เพื่อสนับสนุนให้เด็กแนะแนวพฤติกรรมของตนเอง . . .

 • ทำให้ชั้นเรียนเป็นสถานที่ให้ผลคุ้มค่า (Rewarding) สะดวกสบาย ปลอดภัย และมีเสน่ห์ดึงดูด
 • สร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่กำหนดชัดเจน (Well-defined) โดยที่เด็กสามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีวัสดุที่เหมาะสมและมากมาย (Abundant) จัดให้เด็กมีแนวทาง (Guideline) ในการใช้ศูนย์การเรียนรู้และวัสดุ ตลอดจนทำให้รั้วกั้นอาณาบริเวณ (Boundary) ของศูนย์การเรียนรู้อยู่ต่ำกว่าระดับสายตา เพื่อครูและผู้อื่นจะได้มองเห็น
 • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่225

สัตว์บริการกับเด็กด้อยความสามารถ

สัตว์บริการ (Service animal) อาทิ สุนัข และแมว สร้างโอกาสให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางสังคม และอุปนิสัย (Character) ที่สัมพันธ์กับเมตตากรุณา (Kindness) และความเห็นใจผู้อื่น (Compassion); การทะนุถนอม (Nurturance); ความภักดีและความรับผิดชอบ; โดยเฉพาะการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยง; และเพื่อพัฒนาทักษะทางร่างกายและการเคลื่อนไหว (Motor) ผ่านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่224

หุ่นยนต์กับเด็กด้อยความสามารถ

หนึ่งในความท้าทายที่ครูปฐมวัยต้องเผชิญ คือการบริหารและแนะแนวเด็กที่ด้อยความสามารถ (Disability) ตัวอย่างเช่น ลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ของเด็กออทิสติก (Autism) และสมาธิสั้น (Attention deficit hyper-activity disorder : ADHD) ก็คือ เด็กมีปัญหาเรื่องจดจ่อ และพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่223

การควบคุมตนเองในเด็กปฐมวัย

เด็กๆ ประสบปัญหาการควบคุมตนเอง (Self-control) เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ผลการวิจัยแสดงว่าเด็กวัยก่อนเข้าเรียน (Pre-schooler) ที่เรียนรู้การชะลอการสนองตอบความต้องการ (Gratification) มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในโรงเรียน หลีกเลี่ยงสารเสพติด (Substance abuse) และจะประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าเด็กที่ไม่สามารถชะลอการสนองตอบความต้องการ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่222

การแนะแนวพฤติกรรมเด็กเจ้าปัญหา

ต่อไปนี้ เป็นขั้นตอนของการแนะแนวพฤติกรรมที่มีผลร้าย (Destructive behavior) ให้กลายเป็นผลดี

 1. วางแผน – ก่อนเริ่มวันเปิดเทอม ฉันจะวางแผน ตัวอย่างเช่น กิจกรรมอะไรที่ฉันจะนำเสนอเด็ก? ช่วงไหนของวันที่ฉันจะใช้ศูนย์การเรียนรู้? ฉันจะแสดงให้เด็กเห็นหนทางที่ดีที่สุดในการใช้วัสดุอย่างไร? ฉันต้องการให้เขาเก็บข้าวของ (Belonging) ที่ไหน? ฉันจะอธิบายความคาดหวังในการรับมือกับความขัดแย้งได้อย่างไร? ฉันจะรับมือกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างไร? และฉันจะพูดอะไรเกี่ยวกับระเบียบในชั้นเรียน?
 2. อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่221

การแนะแนวพฤติกรรมเด็กเจ้าปัญหา

เชอริล โดล (Cheryl Dole) ครูเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted) โรงเรียนประถมศึกษาแคริบเบี้ยน (Caribbean Elementary School) ณ เมือง Miami รัฐฟลอริดา ได้เขียนเรื่องราวของวิธีการช่วยแนะแนวพฤติกรรมของเด็กเจ้าปัญหา (Hard-to-manage) เพื่อช่วยให้เด็กเหล่านี้ประสบความสำเร็จในโรงเรียน เธอเล่าว่า . . .

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่220

การเสริมแรงในเชิงบวก

ลำดับขั้น (Hierarchy) ความต้องการของมนุษย์ ของอับบราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) สามารถประยุกต์ใช้ในการแนะแนวพฤติกรรมของเด็กได้ดังต่อไปนี้

 • ความต้องการทางร่างกาย (Physical) – ความสามารถของเด็กในการแนะแนวพฤติกรรมของตน บางส่วนขึ้นอยู่กับความต้องการทางร่างกาย ว่าได้รับการสนองตอบอย่างไร?อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน