ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่125

โปรแกรมเด็กปฐมวัยในอเมริกา

รัฐบาลกลาง (Federal) สหรัฐอเมริกา มีอิทธิพลอย่างมากในทุกมิติ ต่อการศึกษาปฐมวัย ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐ เอกชน หรืออิงศาสนา โดยมีโปรแกรม “แรกเริ่ม” (Head Start) สำหรับเด็กอายุระหว่าง 3 ถึง 5 ขวบ และโปรแกรม “แรกแย้ม” (Early Head Start) สำหรับเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 ขวบ เฉพาะครอบครัวที่มีฐานะยากจนเท่านั้น

ทั้งสองโปรแกรม เป็นโครงการพัฒนาการเด็กที่ค่อนข้างสมบูรณ์ (Comprehensive) ในการตอบสนองความต้องการของเด็ก ครอบครัว และโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ ที่ครอบคลุมถึงสุขภาพ โภชนาการ บริการทางสังคมและการศึกษา เพื่อให้เด็กได้บรรลุศักยภาพสูงสุด และประสบความสำเร็จทั้งในโรงเรียนและในการดำรงชีวิต

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กติดสมาร์ทโฟน

เด็กติดสมาร์ทโฟน

เด็กติดสมาร์ทโฟน (Children’s Smartphone Addiction) หมายถึง เด็กที่ใช้เวลาเล่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตวันละหลายชั่ว โมงติดต่อกัน ส่งผลให้กิจวัตรบางอย่างได้รับผลกระทบ เป็นต้นว่า เด็กปฏิเสธที่จะทำการบ้าน ถ้าพวกเขาไม่ได้เล่นเกมส์ หรือดูคลิปในยูทูปบนแท็บเล็ตเป็นการแลกเปลี่ยน หรือเล่นสมาร์ทโฟนอยู่บนเตียงจนเผลอหลับไป เป็นต้น พฤติกรรมเช่น นี้สร้างความหนักใจให้กับพ่อแม่ ทั้งนี้ มีผู้ปกครองหลายครอบครัวยอมควักเงินซื้ออุปกรณ์ไฮเทคจำพวกสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ของลูก แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลายเป็นตรงกันข้าม เด็กหลายคนติดสมาร์ทโฟนกันงอมแงม จนกระ ทบกับการเรียนและพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็กอีกด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่124

โครงงานในชั้นเรียนคละ2

โครงงาน (Project) เป็นสิ่งที่เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติในชั้นเรียนคละ (Inclusive) ซึ่งครูปฐมวัยสามารถดำเนินการดังนี้

  1. คัดเลือกหัวข้อในความสนใจของเด็ก เป็นการสร้างโอกาสให้เด็กแสดงภาวะผู้นำและมีส่วนร่วม เด็กที่สนใจในวัสดุ จะเพิ่มการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ แล้วต่อยอดการสร้างความสนใจขึ้นไปอีก การใช้โครงข่ายการวางแผน (Planning web) เพื่อพิจารณามาตรฐาน จุดมุ่งหมายแผนการเรียนของเด็กแต่ละคน (Individual Education Plan : EDP) และการเชื่อมโยงความสนใจของเด็กอื่นๆ ในชั้นเรียน ขั้นตอน (Phase) การคัดเลือกหัวข้อ ต้องพิจารณาความสนใจและความจำป็นของเด็กแต่ละคน รวมทั้งเด็กที่ด้อยความสามารถ (Disabilities) ด้วย ในขณะที่คำนึงถึงความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เพื่อการสำรวจที่ร่วมมือกัน (Collaborative)
  2. อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เทคโนโลยีกับพัฒนาการ-ตอนที่1

เทคโนโลยีกับพัฒนาการ

เมื่อไม่นานมานี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาระดับนานาชาติ ศาสตราจารย์ Carla Rinaldi ซึ่งเป็นประธานกลุ่มเคลื่อนไหว Reggio Children ในอิตาลี ได้กล่าวเตือนว่า การบ้านที่มากเกินไปและการแข่งขันในชั้นเรียนกำลังทำลายเด็กๆในออสเตรเลียและอีกหลายประเทศ การแข่งขันสูงและปริมาณการบ้านอันมากมายนี้ทำให้เด็กๆพึ่งเทคโนโลยี โดยเฉพาะบรรดาแอพลิเคชันต่างๆมากเกินไป แทนที่จะใช้ปัญญาและจินตนาการของตนเอง และสนับสนุนให้ผู้ปกครองและครูให้เวลากับเด็กๆให้มากขึ้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กติดเกม

ปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทแพร่หลายในสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนโทรศัพท์มือถือ พฤติกรรมการติดเกมของเด็กคล้ายกับพฤติกรรมของผู้ป่วยติดสารเสพติด และผู้ป่วยติดการพนัน คือ มีความพึงพอใจเมื่อได้รับชัยชนะในการเล่นเกม และต้องการเอาชนะเพิ่มขึ้นอีกจึงรู้สึกพึงพอใจเท่าเดิม และมักใช้เวลาในการเล่นเกมนานจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ มีความคิดหมกมุ่นกับเกมคอมพิวเตอร์อย่างมาก และมีความต้องการเล่นเกมตลอดเวลา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่123

รูปแบบการสอนในชั้นเรียนคละ

โครงงาน (Project) เป็นวิธีการของแท้แต่ดั้งเดิม (Authentic) ในการเรียนรู้จากการค้นหา (Discovery) โดยบูรณาการความคิด และแนวความคิด (Concept) ให้เข้ากับหลักสูตร แล้วนำไปปฏิบัติให้เป็นจริง ตัวอย่างเช่น เด็กใช้คณิตศาสตร์ในการ (1) แสดงสถิติ ในวรรณกรรม (Literature) ทุกประเภท ที่เกี่ยวกับโครงาน (2) วิจัยหัวข้อที่สนใจ และ (3) วัดผลงานการวิจัย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เล่านิทาน

การเล่านิทานให้ลูกฟัง เป็นการเล่าเรื่องหรือถ่ายทอดเรื่องราวของนิทานที่พ่อแม่ ผู้ใหญ่ หรือครูเล่าให้เด็กฟัง อาจจะเป็นเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมา เรื่องที่แต่งขึ้นใหม่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กมีความสนุกสนาน และสอดแทรกแนวคิด คุณธรรม ที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ให้เด็กเข้าใจ ด้วยน้ำเสียง ท่าทาง สื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่ทำให้การเล่านิทานนั้นน่าสนใจและสนุกสนานมากขึ้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องสุขลักษณะ

สุขลักษณะ หมายถึงลักษณะที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติซึ่งมีองค์ประกอบของสุขภาพดี คือ ความสะอาด ความมีระเบียบวินัย และความปลอดภัยเพื่อให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งการมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่จะเกิดขึ้นได้ก็เนื่องมาจากการปฏิบัติตนถูกสุขลักษณะตั้งแต่วัยเด็กที่เกิดจากฝึกฝนของครอบครัว

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่122

รูปแบบการสอนในชั้นเรียนคละ

ไม่ว่าจะใช้โปรแกรมลักษณะ (Modality) ใด ไฮสโคป (HighScope) มอนเตสซอรี่ (Montessori) เรกจิโอ เอมิเลีย หรือ เรจโจ้ เอมิลิญ่า (Reggio Emilia) ครูปฐมวัยต้องรับรู้ว่า เด็กทุกคนมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน และผ่านโลกด้วยนานาประสบการณ์ ตัวอย่างเช่น ในชั้นเรียนคละ (Inclusive) เด็กหญิงเคท (Kate) เป็นเด็กที่เข้าใจข้อมูลได้ดีที่สุด เมื่อได้สัมผัส รู้สึก หรือเคลื่อนย้ายข้อมูลด้วยตนเอง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่121

เรกจิโอเอมิเรีย

ในวิธีการ เรกจิโอ เอมิเลีย หรือ “เรจโจ้ เอมิลิญ่า” (Reggio Emilia) อเตลิยริสต้า (Ateliarista) เป็นครูที่ได้รับการฝึกฝนในเรื่องศิลปะการมอง (Visual art) ที่ทำงานร่วมกับครูปฐมวัยอื่นๆ และเด็กในทุกโรงเรียนก่อนประถมศึกษา (Pre-primary school) ในการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับเด็ก ถ่ายภาพของกิจกรรมและผลงานที่สะท้อนความคิดและการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ เอกสารเหล่านี้ ได้บันทึกผลงานและกระบวนการเรียนรู้ โดย . . .

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องขนมไทย

สอนลูกเรื่องขนมไทย

ขนมไทย หมายถึง ขนมหวานของไทยที่มีมาแต่ดั้งเดิมและสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน แสดงความเป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของไทยที่มีความละเอียดอ่อน ประณีต สวยงาม ทั้งรูป รส กลิ่น จากวัตถุดิบและ กรรมวิธี ขนมไทยเป็นอาหารที่คุณค่าทางโภชนาการและมีเอกลักษณ์คือ มีรสหวานมัน มีกลิ่นหอม มีสีสัน และรูปลักษณ์ที่สวยงาม ซึ่งส่วนประกอบของอาหารปรุงจากวัตถุดิบคือ พืชเป็นส่วนมาก เช่น ข้าว น้ำตาลจากมะพร้าวหรืออ้อย สีจากส่วนประกอบของพืช เช่น สีดอกอัญชัน สีเขียวของใบเตย ขนมบางชนิดทำจากไข่เป็ดจะมีสีเหลืองทองของไข่ พ่อแม่และครูควรฝึกให้เด็กรับประทานขนมไทย เพื่อเด็กจะได้ลิ้มลองรสชาติอาหารไทยที่อร่อยและปลอดภัยเพราะส่วนผสมขนมไทยมาจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติ ได้สัมผัสความหอมหวานของกลิ่น ความงดงามของสี และ รูปลักษณ์ ตลอดจนได้รู้จักกรรมวิธีทำขนมไทยที่ประณีตบรรจง ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากขนมไทยให้แก่เด็กปฐมวัยจึงน่าสนใจยิ่งนัก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

โครงงาน

การสอนแบบโครงการเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาคำตอบจากการเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เด็กสนใจจะเรียนรู้อย่างลุ่มลึกด้วยกระบวนการแก้ปัญหา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่120

เรกจิโอเอมิเรีย

ในการต้อนรับใครก็ตามที่มาเยี่ยมด้วยความอบอุ่นนั้น การจัดแบบสถานที่ (Layout) ก็มีส่วนสนับสนุนการต้อนรับ การสื่อสาร และความสัมพันธ์ที่กับแขกผู้มาเยือน นอกจากนี้ การจัดแจงโครงสร้าง (Structure) วัตถุ และกิจกรรมก็ส่งเสริมทางเลือกของเด็ก การแก้ปัญหา และการค้นพบต่างๆ (Discoveries) ในกระบวนการเรียนรู้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่119

เรกจิโอเอมิเรีย

บทบาทของผู้ใหญ่ในวิธีการ “เรกจิโอ เอมิเรีย หรือเรจโจ้ เอมิลิญ่า” (Reggio Emilia) มีอิทธิพลสำคัญต่อชีวิตของเด็ก ความเป็นอยู่ (Well-being) ของเด็กเชื่อมโยงกับความเป็นอยู่ของพ่อแม่ ซึ่งได้รับการยอมรับโดยสิทธิขั้นพื้นฐาน (Basic rights) กล่าวคือเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลและการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งส่งเสริมพัฒนาการเต็มศักยภาพ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กกรนกับโรคสมาธิสั้น-ตอนที่2

เด็กกรนกับโรคสมาธิสั้น1

การกรนมีหลายสาเหตุด้วยกัน ลูกน้อยอาจกรนเพราะสาเหตุบางประการดังต่อไปนี้:

  1. เป็นภูมิแพ้ ซึ่งอาจทำให้คัดจมูกและกรนได้
  2. ทางเดินหายใจติดขัด (เนื่องจากหวัดหรือไซนัสอักเสบ)
  3. ผนังกั้นช่องจมูกคด (Deviated septum) สำหรับผู้ที่มีผนังกั้นช่องจมูกคดมากอาจต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อรักษา ไม่เพียงเพื่อให้หยุดกรนเท่านั้น แต่เพื่อให้หายใจได้คล่องขึ้นด้วย
  4. ต่อมทอนซิล หรือต่อมแอดินอยด์ บวมหรือใหญ่กว่าปกติ
  5. น้ำหนักเกิน ซึ่งทำให้ทางเดินหายใจแคบลง
อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กกรนกับโรคสมาธิสั้น-ตอนที่1

เด็กกรนกับโรคสมาธิสั้น1

คนส่วนใหญ่ทราบดีว่าเมื่อเด็กๆ นอนไม่เต็มอิ่ม ไม่ได้นอนกลางวัน หรือนอนดึกแล้วนั้น วันรุ่งขึ้นเด็กจะงอแงและมีปัญหาด้านความประพฤติมากว่าวันอื่นๆ ที่ได้นอนอย่างเต็มอิ่ม ในบางครั้ง เมื่อเด็กอ่อนเพลีย นอนไม่เพียงพอ เด็กอาจมีอาการไม่อยู่นิ่ง (Hyperactivity) ซึ่งการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอกับปัญหาพฤติกรรมนี้มีความเกี่ยวข้องกันบางประการ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่118

เรกจิโอเอมิเรีย

เรกจิโอ เอมิเรีย หรือที่ภาษาอิตาเลี่ยนใช้ว่า “เรจโจ้ เอมิลิญ่า” (Reggio Emilia) เป็นชื่อเมืองหนึ่งอยู่ทางเหนือของประเทศอิตาลี มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเพราะวิธีการ (Approach) ให้ศึกษาเด็กเล็ก โดยผู้ให้กำเนิดวิธีการคือ ลอริส มาลากัสซี่ (Loris Malaguzzi) ซึ่งมีชีวิตอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2463 - 2537 โปรแกรมนี้รองรับเด็กที่อายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 ปี

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เคลื่อนไหวประกอบเพลง

การเคลื่อนไหวประกอบเพลง (Music & movement) หมายถึง การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายด้วยการแสดงท่าทางให้สอดคล้องและเข้ากับจังหวะ ทำนอง และเสียงเพลง การเคลื่อนไหวประกอบเพลงเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวประเภทหนึ่งที่จัดอยู่ในช่วงกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กำหนดไว้ในตารางกิจกรรมประจำวันสำหรับเด็กปฐม วัย การเคลื่อนไหวประกอบเพลง มุ่งส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับจังหวะ ทำนอง และเสียงเพลง จากการใช้ร่าง กายเป็นสื่อในการแสดงออกทางอารมณ์ และความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงท่าทางต่างๆให้สอดคล้องจังหวะ ท่วงทำนอง และเนื้อหาของเพลง โดยครูอาจจัดให้เด็กเคลื่อนไหวประกอบเพลงทั้งเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กได้ รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาไปพร้อมๆกัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่117

โปรแกรมไฮสโคป

การประยุกต์ใช้แอพลิเคชั่น (App or application) เทคโนโลยีเคลื่อนที่ (Mobile technology) กับตัวอักษรกระดาษทราย (Sandpaper letter) และไม้พลองตัวเลข (Number rod) บนเครื่องไอโฟน/ไอแพด (iPhone/iPad) เป็นการผนวกเทคโนโลยีล่าสุดเข้ากับวิธีการของ “มอนเตสซอรี่” (Montessori) ที่มีมากว่า 105 ปีแล้ว ผ่านบริษัทชื่อ “มอนเท็สซอเรียม” (Montessorium)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ปัญหาการนอน

ปัญหาการนอน

ปัญหาการนอน (Sleep Problems) ซึ่งมีอาการหลับยากในเวลากลางคืน หลับไม่ลึก ตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วไม่สามารถหลับต่อได้ นอนไม่เต็มอิ่มเนื่องจากหลับๆ ตื่นๆ ล้วนเป็นอาการของโรคนอนไม่หลับ (Insomnia) ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในคนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนชรา และมักตามมาด้วยการสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดปัญหาในการจำ (Memory Problems) ภาวะซึมเศร้า (Depression) อารมณ์ฉุนเฉียวง่าย (Irritability) อีกทั้งยังเป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและอุบัติเหตุบนท้องถนน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน