ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่94

สถานดูแลเด็ก

สถานดูแลเด็กในช่วงกลางวัน (Child care หรือ Day care) เริ่มรับบทบาทถาวรในระบบการศึกษาอเมริกันมากขึ้นทุกวัน นับเป็นส่วนหนึ่งของระบบไร้รอยตะเข็บ (Seamless) ที่ดูแลเด็กเยาว์วัย ตั้งแต่แรกเกิดและดำเนินต่อไปจนกลายเป็นเด็กโต จึงได้รับการจัดให้อยู่ในโปรแกรมเด็กปฐมวัยด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องเสียง

สอนลูกเรื่องเสียง

การสอนลูกเรื่องเสียง (Teaching Children about Sound) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับคลื่นที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ เมื่อวัตถุสั่นสะเทือนทำให้เกิดการขยายตัวของคลื่นเสียง และถูกส่ง ผ่านตัวกลางคืออากาศไปยังหู เสียงผ่าน ก๊าซ ของเหลว และของแข็งได้ เสียงจะมีระดับเสียงหลายระดับที่แตกต่างกัน ได้แก่ เสียงสูง กลาง ต่ำ ดัง เบา ทั้งนี้ เสียงจะเกี่ยวข้องกับอวัยวะของตัวเรา คือ หู ซึ่งเป็นประสาทสัมผัสสำคัญส่วนหนึ่งของมนุษย์ ใช้ฟังเพื่อการสื่อสาร คนเรารับรู้เสียงได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา เมื่อได้รับการกระตุ้นจากเสียง เพลง เสียงพ่อแม่พูดคุยด้วย นักวิจัยเกี่ยวกับสมองกล่าวว่า ทารกจะพัฒนาระบบการได้ยิน และระบบสมองที่เกี่ยวกับการได้ยิน (Tonotopic map) และเมื่อเด็กคลอดจากครรภ์ของมารดาแล้ว การได้ยินจะช่วยพัฒนาการทางภาษาที่มีความ สำคัญของการอยู่เป็นสังคมของคนเรา สิ่งสำคัญรอบๆตัวเรามีเสียงที่เกิดจากธรรมชาติ และเสียงที่มนุษย์กระทำให้เกิด ขึ้น เสียงเหล่านั้นเป็นเรื่องที่เด็กควรรู้จัก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการรู้จักสิ่งต่างๆรอบตัว ดังนั้น การเรียนรู้เรื่องเสียงจึงเป็นสาระการเรียนรู้เรื่องหนึ่งที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ได้กำหนดไว้ ในสาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก : อวัยวะของเรา คือ หู ทำให้เราได้ยินเสียงต่างๆ และปาก เป็นแหล่งกำเนิดสียง เพราะมีอวัยวะที่ทำให้เกิดเสียงได้แก่ ฟัน ริมฝีปาก ลิ้น เพดาน ฯลฯ เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวว่า เหตุที่เกิดเสียง เสียงมาจากสรรพสิ่งต่างๆ และมีแตกต่างกัน เช่น คนแต่ละวัยจะเปล่งเสียงไม่เหมือนกัน หรือเพศหญิงชายก็มีเสียงแตกต่างกัน และเด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวัน ได้แก่ เครื่องมือสื่อสารที่ใช้เสียง คือ วิทยุ โทร ทัศน์ โทรศัพท์บ้าน และโทรศัพท์ไร้สาย หรือสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ ครูจึงควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็ก ในขณะเดียว กัน เสียงเป็นสื่อกลางที่คนเราใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน เสียงของคนและสัตว์บ่งบอกอารมณ์และความรู้สึกได้ การใช้เสียงจึงเป็นเรื่องของสิ่งที่มีชีวิตเรียนรู้ที่จะใช้อยู่ร่วมกันในสังคม เรื่องเสียงจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็ก ที่พ่อแม่และครูควรจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่93

จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ

ไม่ว่าโปรแกรมเด็กปฐมวัยจะเป็นรูปแบบใด พ่อแม่และสาธารณชน ต่างต้องการให้นักวิชาชีพปฐมวัยจัดให้มีโปรแกรมซึ่ง . . .

  • ทำให้แน่ใจในความสำเร็จของเด็กเล็กในโรงเรียน อันจะทำให้เขาสามารถประสบความสำเร็จในเวลาต่อมาของชีวิต สาธารณชนเชื่อมั่นว่า บริการที่ให้แก่เด็กก่อนวัยอนุบาล เป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดและคุ้มค่า
  • ทำให้การศึกษามีคุณภาพสูงสำหรับเด็กทุกคน สาธารณชนกังวล เรื่องช่องว่างแห่งความสำเร็จ (Achievement gap) ซึ่งขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ ระหว่างเด็กปรกติ และเด็กด้อยโอกาส
  • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สื่อและเครื่องเล่นยุคใหม่ของเด็กปฐมวัย

สื่อและเครื่องเล่นยุคใหม่ของเด็กปฐมวัย

สื่อและเครื่องเล่นยุคใหม่ของเด็กปฐมวัย (Media and playing materials for the preschooler) เป็นผลพวงของความเจริญก้าว หน้า และศักยภาพในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เกิดเป็นผลผลิตทางการเรียนรู้ให้แก่มนุษย์ชาติ เด็กปฐม วัยคือคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้รอดผลจากผลกระทบทั้งหลายเหล่านั้น ถึงเวลาแล้วที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องหันมาให้ความสนใจ และคิดใคร่ครวญถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ในการร่วมเรียนรู้ พัฒนา และสนับสนุน ส่งเสริมการใช้สื่อและเครื่องเล่นยุคใหม่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัยท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์

ยุคโลกาภิวัตน์

เด็กปฐมวัยท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ (Early Childhood in Globalization) หมายถึง วิธีการที่พ่อแม่ตอบสนองต่อเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่แบ่งเป็นมิติของการควบคุมหรือเรียกร้องต่อเด็ก และการตอบสนองต่อเด็กในยุคสมัยที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างไร้พรมแดน ดังนั้น ไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมผัส รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว กว้างขวาง สืบเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ อันเป็นยุคที่มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอย่างมากด้านเทคโนโลยีสื่อสารและคมนาคม ทำให้ประเทศต่างๆเข้ามาใกล้ ชิดกันมากขึ้น กระแสโลกทั้งในรูปของทุนและข้อมูล รวมทั้งค่านิยมบางประการ เช่น สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม ได้ขยายตัวครอบคลุมไปทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนที่เป็นพลโลก รวมถึงประชากรที่อยู่ในวัยของการปูพื้นฐานสำคัญในด้านพัฒนาการ นั่นคือ เด็กในช่วงปฐมวัย พ่อแม่ผู้ปกครองต้องพร้อมรับต่อภาระในการอบรมเลี้ยงดูเด็กในยุคข้อมูลข่าวสารนี้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยสามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง ไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้นวิธีการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ จึงควรสอนลูกให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเรียนรู้ และเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต กรรอบรมเลี้ยงดูแบบให้ความรักเอาใจใส่และอยู่ใกล้ชิด แนะนำ ช่วยเหลือเด็ก จะเป็นวิธีการที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้เป็นไปตามที่พึงประสงค์ได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกให้เจริญศีลสมาธิปัญญา

สอนลูกให้เจริญศีลสมาธิปัญญา

สอนลูกให้เจริญศีล สมาธิ ปัญญา (Teaching Children about Morals, Attention, and Wisdom) หมายถึง การฝึกเด็กให้ใส่ใจสิกขาพัฒนาชีวิตอยู่ตลอดเวลา และการพัฒนาคนทั้งคนอย่างแท้จริง ต้องครบ ไตรสิกขา (ประกอบด้วยศีล สมาธิ ปัญญา) ซึ่งมนุษย์มีศักยภาพในการเรียนรู้ ฝึกหัด พัฒนาชีวิตของตนเอง ให้รู้เข้าใจ ให้ทำได้ ให้ทำเป็น และสามารถทำให้ดี ทำให้งาม ทำให้เป็นประโยชน์ การเรียนรู้ฝึกหัดเรียกสั้นๆ ว่า สิกขา คือ การศึกษาของชีวิต ที่จะต้องดำเนินไปตลอดชีวิต จนกว่าจะพัฒนาให้เป็นชีวิตที่สมบูรณ์ ที่ดีงาม มีความสุข สดใส ไร้ทุกข์ ด้วยการปฏิบัติดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่92

จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ

ในปัจจุบัน สหรัฐอเมริกา สมาคมเพื่อการศึกษาของเด็กเล็ก (National Association for the Education of Young Children) ได้รับรองโปรแกรมเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพระดับสูง จำนวน 6,500 แห่ง ซึ่งครอบคลุมเด็กเยาว์วัยกว่า 1 ล้านคน โปรแกรมเหล่านี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของจำนวนโปรแกรมทั้งหมดของประชากรของเด็กเล็กทั่วประเทศ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นักวิชาการอังกฤษชี้ควรเรียนจริงจังหลัง5ขวบ

นักวิชาการอังกฤษชี้ควรเรียนจริงจังหลัง 5 ขวบ

เมื่อไม่นานมานี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา 130 คนในประเทศอังกฤษ ได้ร่วมกันลงนามในจดหมายเพื่อคัดค้านนโยบายใหม่ๆด้านการศึกษาของรัฐบาลอังกฤษที่จะจัดให้มีการสอบวัดผลเด็กเล็กที่มีอายุ 5 ปี จากเดิมที่เริ่มมีการสอบวัดผลครั้งแรกเมื่อเด็กมีอายุ 7 ปี และการกำหนดคุณสมบัติของครูอนุบาลซึ่งไม่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างอิสระ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่91

ชั้นเรียนคละ

ความพยายามครั้งแรกที่อธิบายความผิดปรกติทางจิตใจ (Mental disorder) ปรากฏในวารสารการแพทย์ชื่อ Rush’s Medical Inquiries and Observation) ในปี พ.ศ. 2348 และอีก 40 ปีต่อมา เฮนริค ฮอฟแมน (Heinrich Hoffman) เขียนหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับลูกชายของเขา ซึ่งไม่สามารถหยุดการสั่นมือด้วยความกังวล (Fidgeting) หรือขาดสมาธิในการทำงาน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่90

ชั้นเรียนคละ

ในสหรัฐอเมริกา ครูปฐมวัยมืออาชีพ จำเป็นต้องรู้และเข้าใจลักษณะของการด้อยความสามารถ (Disability) ซึ่งไม่เคยเป็นประเด็นสำคัญมาก่อน ตัวอย่างเช่น คนที่เป็นโรคลมชัก (Epilepsy) ซึ่งเป็นความผิดปรกติของประสาท (Neurological disorder) จากการปล่อยประจุไฟฟ้าในสมอง จนเป็นสาเหตุของการซัก มักถูกมองว่าเป็นการเข้าทรงของปีศาจร้าย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

โขนรามเกียรติ์-ชุดรามราชจักรี

โขนรามเกียรติ์

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ ครูชมพูห่างหายไปนาน คิดถึงกันบ้างหรือเปล่าคะ “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” คราวนี้ ครูชมพูมีข่าวดีมาฝาก และจะชวนคุณพ่อคุณแม่พาลูกไปเที่ยวให้หายคิดถึงเลยค่ะ

มิวเซียมสยาม ร่วมกับกรมศิลปากรจะจัดการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ชุด “รามราชจักรี” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ Museum Family ปี 2 โดยการแสดงจะจัดในสวน ณ มิวเซียมสยาม ที่อยู่บนถนนสนามไชย กรุงเทพมหานคร ใกล้ๆ วัดโพธิ์ค่ะ งานนี้มีวันเดียวเท่านั้น คือวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 ดังนั้น อย่าพลาดนะคะ พาลูกไปชมให้ได้ เพราะเขาจัดเต็มด้วยคณะนักแสดงมากกว่า 90 ชีวิตเลยค่ะ ท่ามกลางบรรยากาศในสวนสวยยามเย็นของมิวเซียมสยาม การแสดงจะเริ่มตั้งแต่เวลา 18.30 ไปจนถึง 20.30 น. ดังนั้น อย่าลืมพกโลชั่นกันยุงไปทาให้ลูกด้วยนะคะ งานนี้เขาเปิดให้ชมฟรี!! โดยไม่ต้องสำรองที่นั่งค่ะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่89

โปรแกรมปฐมวัยคุณภาพสูง

ศรัทธาขั้นพื้นฐานในเรื่องครูปฐมวัยและการสอน :

  • การสังเกตคือกุญแจสำคัญสู่ความเข้าใจความจำเป็นของเด็ก
  • การสอนเป็นกระบวนการที่มีการวางแผนและเป็นระบบ
  • ครูพึงยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child center) แทนผู้ใหญ่หรือวิชาการ
  • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่88

โปรแกรมปฐมวัยคุณภาพสูง

ทฤษฎีต่างๆ ของนักจิตวิทยาและนักปรัชญาการศึกษาในประวัติศาสตร์ที่กล่าวมาแล้ว เป็นสิ่งที่หล่อหลอมศรัทธา (Belief) ขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาโปรแกรมที่มีคุณภาพสูงสำหรับเด็กปฐมวัยในปัจจุบัน ครูปฐมวัยพิจารณาว่าจะนำศรัทธาเหล่านี้ ไปผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาการศึกษาของตนเองได้อย่างไร? และจะประยุกต์ใช้ในการสอนอย่างไร?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่87

ทฤษฎีพหุปัญญา

5. มิติดนตรีและจังหวะ (Music/Rhythmic) - ลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ของมิตินี้ คือการเรียนรู้ผ่านรูปแบบ (Pattern) จังหวะและดนตรี ซึ่งไม่เพียงแต่รวมถึงการได้ยิน (Auditory) เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการค้นหา (Identification) รูปแบบ ผ่านประสาทสัมผัส (Sense) ทั้งปวง ดังนั้น บทบาทของครูปฐมวัย คือการจัดให้เด็กได้ทำงานกับแท่งบล็อก (Block) เคลื่อนไหวไปตามจังหวะ และฟังเสียงดนตรีในขณะทำงาน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

กิจกรรมระหว่างการเดินทางไปโรงเรียนของเด็กปฐมวัย

กิจกรรมระหว่างการเดินทางไปโรงเรียนของเด็กปฐมวัย

กิจกรรมระหว่างการเดินทางไปโรงเรียน (Young Children's Activities on the Way to School) หมายถึง กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ซึ่งผู้มีหน้าที่รับส่งเด็กไปโรงเรียน อาจเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ที่รับ-ส่งเด็กจัดกิจกรรมในขณะเดินทาง จากบ้านไปถึงโรงเรียน ซึ่งเป็นเวลาช่วงเช้าประมาณ 05.00 น. – 08.00 น ในช่วงวันเปิดเรียน คือ ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ อาจใช้ยานพาหนะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล รถรับส่งนักเรียน หรือรถโดยสารประจำทาง เป็นกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้ใช้ประโยชน์ช่วงเวลาระหว่างการเดินทาง เพื่อฝึกฝนทักษะชีวิต การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร ประจำ วัน การสอนเรื่องความปลอดภัย การจราจร การบูรณาการด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการเชื่อมโยงและบูรณาการการเรียนรู้ ให้เข้ากับการเรียนตามหัวเรื่องหรือหน่วยการเรียนรู้ของเด็กที่โรงเรียน กิจกรรมระหว่างการเดินทางไปโรงเรียนของเด็กปฐมวัย เป็นการใช้ประโยชน์ของช่วงเวลาที่ใช้เพื่อการเดินทาง ให้เกิดประโยชน์ต่อการเสริมสร้างพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็ก ด้วยวิธีการที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่รับส่งเด็ก ได้ใช้เวลาในช่วงสำคัญนี้ในการฝึกฝนการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การพัฒนาการคิด การใช้ภาษา ปลูกฝังคุณลักษณะที่ดี ตลอดจนการเชื่อมโยงและบูรณาการการเรียนรู้ตามหน่วยและเรื่องที่เด็กเรียนรู้ในโรงเรียน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

งานอดิเรกสำหรับเด็กปฐมวัย

งานอดิเรกสำหรับเด็กปฐมวัย

งานอดิเรกสำหรับเด็กปฐมวัย (Hobbies for Young Children) หมายถึง กิจกรรมที่เด็กทำในยามว่าง ทั้งขณะอยู่ที่โรงเรียนและอยู่ที่บ้าน เป็นสิ่งที่เด็กสนใจ พึงพอใจ อยากทำ ซึ่งงานอดิเรกสำหรับเด็กปฐมวัย จะต่อยอดความสนใจมาจากสิ่งที่เด็กได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ จากหน่วยหรือหัวเรื่องที่เด็กได้เรียนรู้ในโรงเรียน และเด็กมีความสนใจอยากทำสิ่งนั้นเพิ่ม เติม เป็นการขยายประสบการณ์ที่กว้างขวางให้กับเด็ก และส่วนใหญ่กิจกรรมที่เป็นงานอดิเรกนั้น เป็นเรื่องของการเล่น เช่น การประดิษฐ์รถลากจูงหลังจากเด็กเรียนรู้เรื่องยานพาหนะ การประดิษฐ์กล่องใส่เครื่องเขียนจากเศษวัสดุหลังจากเรียนรู้หน่วยขยะ เป็นต้น งานอดิเรกจึงเน้นที่ความสนใจและความสนุกสนานเป็นหลัก มากกว่าที่จะได้ผลตอบแทนทางการเงินหรือสิ่งแลกเปลี่ยน งานอดิเรกมักจะเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ แต่จุดมุ่งหมายของการทำคือ ความพึงพอใจ สำหรับงานอดิเรกนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่86

ทฤษฎีพหุปัญญา

เฮาเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) เกิดใน ปี พ.ศ. 2486 เป็นนักจิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental psychologist) ชาวอเมริกัน ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard) เขาเขียนหนังสือมากกว่า 20 เล่ม ซึ่งได้รับการแปลกว่า 30 ภาษา และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วไป จากการพัฒนาทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple intelligence)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่85

ทฤษฎีจิตสังคม

ยูรี บรอนเฟนเบรนเน่อร์ (Urie Bronfenbrenner) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่าง ปี พ.ศ. 2460 - 2548 เป็นนักจิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental psychologist) ชาวอเมริกันที่เกิดในรัสเซีย ผู้พัฒนาทฤษฎีนิเวศวิทยา (Ecological theory) ซึ่งมองพัฒนาการของเด็กภายในบริบทของระบบความสัมพันธ์ที่ก่อร่างขึ้นเป็นสภาพแวดล้อม อันประกอบด้วย 5 ระบบ ดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่84

ทฤษฎีจิตสังคม

ขั้นตอนที่ 4 และขั้นตอนสุดท้ายของทฤษฎีจิตสังคม (Psycho-social) เป็นเรื่องของ ความอุตสาหะ (Industry) กับ ความรู้สึกด้อย (Inferiority) ของเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 5 ขวบถึง 8 ขวบ เป็นขั้นตอนที่เด็กแสดงทัศนคติของความอุตสาหะ และต้องการสร้างผลงาน (Productive) จัดแจงด้วยมือ (Manipulative) และค้นหาว่า สรรพสิ่งทำงานกันอย่างไร?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พฤติกรรมต่อต้านสังคมคืออะไร-ตอนที่2

พฤติกรรมต่อต้านสังคมคืออะไร

ต่อจากตอนที่แล้วที่ผู้เขียนอธิบายถึงสาเหตุสังคม มาถึงตอนนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงพฤติกรรมที่พ่อแม่สามารถสังเกตลูกว่าอยู่ในเกณฑ์หรือไม่ โดยถ้ามากกว่า 3 ข้อขึ้นไป พ่อแม่ควรดูแลลูกอย่างใกล้ชิด เพราะลูกอาจจะเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมต่อต้านสังคม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน