การศึกษาแบบบ้านเรียน-Homeschooling-ตอนที่1

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมปฏิรูปการศึกษาว่า นายกรัฐมนตรี ได้ขอให้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา 3 ชุด เพื่อจัดทำแผนงานปฏิรูปดังกล่าวให้ชัดเจน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ และจัดทำเป็น Master Plan ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ปฏิสัมพันธ์สร้างสรรค์

ปฏิสัมพันธ์สร้างสรรค์ (Creative Interaction) หมายถึง ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกที่นำมาใช้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยองค์รวม เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ปฏิสัมพันธ์สร้างสรรค์ประ กอบด้วย การสบสายตา วาจาสร้างสรรค์ และสัมผัสที่อบอุ่น ซึ่งเด็กปฐมวัยจะเรียนรู้ได้ดี เมื่อเด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่รู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย ปราศจากความกดดัน หรือภาวะความตึงเครียด บรรยากาศที่เกิดความประทับใจ และรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่าจะทำให้เด็กสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายได้ ปฏิสัมพันธ์สร้างสรรค์ ได้แก่ การใช้ปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวกทั้งการสบสายตา การพูดจาอย่างสร้างสรรค์ และการสัมผัสด้วยความรักและอบอุ่น จะทำให้เด็กมีความมั่นใจ และภาคภูมิใจในตนเอง นำไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆได้อย่างมั่นคงและยืนยาว

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนอ่านแบบภาษาธรรมชาติ

การสอนอ่านแบบภาษาธรรมชาติ (Reading Teaching by using whole language approach) หมายถึง แนวคิดที่เชื่อว่า การอ่าน คือการสร้างความหมายโดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์เดิมของผู้อ่านแต่ละคน สิ่งที่ได้รับการชี้แนะ และการตรวจสอบความหมายของสิ่งที่อ่าน การสอนเด็กอ่านหนังสือเป็นที่สนใจ เนื่องจากการศึกษาแนวใหม่พบว่า การอ่านสามารถส่งเสริมเด็กได้ตั้งแต่ก่อนเด็กเข้าโรงเรียน โดยครอบครัวมีบทบาทสำคัญในการปูพื้นฐานให้เด็ก และเมื่อเด็กเข้าสู่โรงเรียน ครูคือผู้มีบทบาทสำคัญต่อเนื่องไป เพื่อให้เด็กสามารถใช้การอ่านเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ ปัจจุบันการสอนอ่านในประเทศไทยจะให้ความสนใจการสอนอ่านอย่างเข้าใจ ทั้งนี้เนื่องจาก การศึกษาจะอาศัยการอ่านเป็นพื้นฐานสำคัญ และการ ศึกษาวิจัยทุกสาขาพบว่า เด็กที่ประสบความสำเร็จจะมีนิสัยรักการอ่าน การสอนอ่านจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เด็กที่อ่านหนัง สือเก่ง เพราะเด็กเข้าใจสาระเรื่องราวที่เขาอ่านมากกว่าการที่ออกเสียงเป็นคำๆอย่างไม่รู้ความหมาย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่24

สมาคมกำกับและพัฒนาหลักสูตร (Association for Supervision and Curriculum Development: ASCD) ได้ริเริ่มโครงการเด็กในองค์รวม (Whole child) อันเป็นความพยายามระดับชาติที่จะแนวความคิดนี้ให้อยู่ในโปรแกรมการสอนและภาคปฏิบัติ ความสนใจในเรื่องนี้ สะท้อนถึงการยึดมั่นในการปฏิบัติที่เหมาะสมตามวัย (Developmentally appropriate practice: DAP)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การบ้านสำหรับเด็กปฐมวัย

การบ้านสำหรับเด็กปฐมวัย (Homework for Young Children) หมายถึง แบบฝึกหัดหรือชิ้นงานที่ครูปฐมวัยออก แบบ เพื่อมุ่งให้เด็กได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับภาษา คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และการสร้างเสริมลักษณะนิสัย โดยแบบฝึกหัดที่จัดให้จะมีเนื้อหาสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละวัน หรือภาระงานที่ครูมอบหมายให้เด็กปฐมวัยนำกลับ ไปทำที่บ้าน ไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม หรือสิ่งที่จะต้องไปจัดเตรียม จัดหา อาจเป็นวัตถุสิ่งของหรือวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งแบบฝึกหัดหรือภาระงานทั้งหมดที่ครูมอบหมายให้กับเด็ก จะได้รับการติดตามประเมินว่า เด็กมีความก้าวหน้า และมีความรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด อีกทั้งการมอบหมายการ บ้านให้เด็กไปทำที่บ้าน จะเน้นการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในฐานะเป็นผู้สอนเด็ก ผู้ให้กำลังใจเด็ก ผู้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเด็ก เพื่อให้เด็กประสบความสำเร็จในการทำการบ้านแต่ละครั้ง และเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ของเด็กด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-สโนไวท์

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานเอกของโลกเรื่องหนึ่งให้ฟัง เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า สโนไวท์

เรื่องมีอยู่ว่า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การสนทนาเชิงบวก

การสนทนาเชิงบวก (Positive conversation) หมายถึง การพูดคุยโดยใช้คำพูดที่ดีและสร้างสรรค์ ซึ่งมีผลต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้ที่เราสื่อสารด้วย การใช้คำพูดในเชิงบวกช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้ซึ่งกันและกัน ทำให้คู่สนทนารู้สึกประทับใจ เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความรู้สึกมั่นใจ และไว้วางใจต่อกันได้ > โดยเฉพาะการใช้คำพูดในเชิงบวกของครู พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก ย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อเด็กทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งตรงข้ามกับการสนทนาเชิงลบ ซึ่งเมื่อพูดแล้วจะไปทำลายความรู้สึกหรือบั่นทอนสภาพจิตใจของเด็ก ทำให้เด็กขาดความเชื่อมั่น หรือเกิดภาวะความเครียดขึ้นในจิตใจ ความรู้สึกว่าได้รับความบาดเจ็บในส่วนลึกของจิตใจ ไปสกัดกั้นการเจริญงอกงามทาง ด้านการคิดและสติปัญญา ที่ส่งผลต่อพัฒนาการโดยรวมของเด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่23

แซนโต้ส รามิเร็ส (Santos Ramirez) นักเรียนประถมศึกษาที่ 1 ณ โรงเรียนประถมศึกษา เจย์ ไชเด็ลเล่อร์ (Jay Shideler Elementary School) ในเมือง Topeka รัฐแคนซัส เป็นเด็กอัมพาตกล้ามเนื้อสันหลังทำงานไม่ประสานกัน (Ataxic celebral palsy) เขาต้องใช้เครื่องมือสื่อสาร (Communication device) ชนิดพิเศษ เพื่อติดต่อกับโลกภายนอก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่22

การศึกษาวิจัยหลายครั้งแสดงว่า เด็กนักเรียนที่ได้รับการดูแลและการสอนในสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Enriched) จะมีสุขภาพที่แข็งแรงกว่า มีความสุขมากกกว่า และมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จ (Achievement-oriented) มากกว่า เด็กนักเรียนทั่วไป แต่การที่เด็กนักเรียนทุกคนจะบรรลุมาตรฐานนี้ได้ ครูปฐมวัยต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่แข็งแรง ให้เกียรติ (Respectful) และสนับสนุน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ปัญหาเด็กฝาแฝด

เด็กฝาแฝด (Twins) คือ เด็กที่เกิดมาพร้อมกับพี่ชาย พี่สาว น้องชาย หรือน้องสาว ในเวลาไล่เลี่ยหรือพร้อมกัน ทั้งนี้เพราะพวกเขาอาจเกิดจากการปฏิสนธิจากไข่ใบเดียวกัน หรือต่างใบ แต่ในเวลาเดียวกัน หากเด็กมีหน้าตาเหมือนกัน มีเพศเดียวกัน และมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกัน ย่อมแสดงว่าเป็นฝาแฝดอันเกิดจากการปฏิสนธิจากไข่ใบเดียวกัน หรือเป็นแฝดเหมือน (Identical Twin) โดยไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้ว จะแยกออกจากกันภายใน 2 สัปดาห์ และกระบวนการแบ่งเซลล์ของเด็กในครรภ์เป็นไปอย่างปกติ ส่งผลให้เด็กแยกจากกันโดยสมบูรณ์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่21

หนังสือชื่อ “วันนี้ คุณเติมตระกร้าหรือยัง? แนวทางสู่ความสุขแต่ละวันสำหรับเด็กๆ” (Have You Filled a Bucket Today? A Guide to Daily Happiness for Kids) แต่งโดย แครอล แม็คคลาวน์ (Carol McCloud) เป็นหนังสือภาพ (Illustrations) ที่บรรยายด้วยคำพูดง่ายๆ เหมาะสำหรับเด็กเล็กอ่าน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกร้องอาละวาด

การร้องอาละวาด (Temper Tantrums) คือ การตอบโต้ของเด็กโดยทั่วไป เมื่อถูกขัดขวางอิสรภาพในการกระทำสิ่งที่ต้องการ หรือการเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ลักษณะการแสดงอารมณ์โกรธจะเกิดขึ้นในทันทีทันใด โดยไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า การร้องอาละวาดไม่ได้เป็นเพียงการกระทำเพื่อเรียกร้องความสนใจแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทั้งนี้เพราะเกิดจากการขาดทักษะในการสื่อสารของเด็ก รวมถึงตัวเด็กเองยังไม่เคยเรียนรู้การแสดงออกซึ่งอารมณ์โกรธในลักษณะอื่น การร้องอาละวาดนั้นเป็นลักษณะหนึ่งที่พบได้ทั่วไปในเด็ก เพราะถือว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคมของเด็ก โดยสัดส่วนเด็กที่มีภาวะร้องอาละวาดนั้น คิดเป็นประมาณ 1 ใน 4 ของจำนวนเด็กปกติทั้งหมด ทั้งนี้ การร้องอาละวาดของเด็กมักจะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลา 30 วินาทีถึง 2 นาที และจะมีความรุนแรงมากที่สุดในช่วง 30 วินาทีแรก โดยจะสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัน อย่างไรก็ตาม การร้องอาละวาดก็อาจกินระยะเวลานานกว่า 15 นาที เกิดขึ้นมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเด็กอาจแสดงพฤติกรรมการทำร้าย ทุบตี กัด หรือหยิกทั้งตนเองและผู้อื่น ซึ่งการร้องอาละวาดในลักษณะนี้มักเป็นอาการบ่งบอกถึงปัญหาทางสุขภาพร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของเด็ก แม้ว่าปัญหาการร้องอาละวาดมักจะเกิดก่อนเด็กอายุ 2 ขวบ หรือเป็นช่วงที่เด็กเริ่มทดลองสื่อสารกับผู้อื่นด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของตามที่ต้องการ และมักจะหายไปเมื่ออายุได้ 4 ขวบ แต่ในเด็กบางราย ลักษณะการร้องอาละวาดจะติดตัวต่อไปอีก จนแม้กระทั่งก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วก็ตาม ดังนั้น บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง และครูจึงมีส่วนสำคัญต่อการเสริมสร้างลักษณะการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมให้เกิดขึ้น กับเด็ก เพื่อแทนที่การร้องอาละวาด ซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลหนึ่งก้าวพ้นช่วงวัยเด็กไปแล้ว ถึงกระนั้น หากปัญหามีความรุนแรงมากผิดปกติ การรับการวินิจฉัยและขอคำปรึกษาจากแพทย์โดยตรง ย่อมสามารถระบุสาเหตุที่แท้จริง อันจะนำไปสู่ทางออกที่ดีได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (Activity for Reading Skill) หมายถึง การกระทำต่างๆ เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจที่จะอ่าน เห็นความสำคัญของการอ่าน เกิดความเพลิดเพลินที่จะอ่าน เกิดความมุ่งมั่นที่จะอ่าน และอ่านจนเป็นนิสัย ทั้งนี้ การอ่านหนังสือเป็นทักษะสำคัญทักษะหนึ่งในชีวิตประจำวัน เพราะการอ่านหนังสือจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเราได้เป็นอย่างดียิ่ง เมื่อคนเราอ่านหนังสือจะเกิดความสามารถสร้างความรู้ อารมณ์ จินตนาการ และ ความเพลิดเพลิน การที่เด็กจะเกิดทักษะการอ่านหนังสือได้นั้นจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย ทั้งครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ปัญหาพฤติกรรมทางเพศ

พฤติกรรมทางเพศ (sexual behavior) หมายถึง การแสดงออกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศที่ปรากฏให้เห็นได้ในวัยเด็ก เช่น การเล่นสัมผัสและสำรวจอวัยวะเพศ การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องเพศ การเลียนแบบพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ การแสดงความสงสัยและถามคำถามเรื่องเพศ รวมถึงพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การอยากเห็นคนเปลือย หรืออยากเปลือยให้ผู้อื่นเห็น การแสดงพฤติกรรมทางเพศในวัยเด็กเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายประการ ทั้งพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และการเรียนรู้ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในเด็กแต่ละคน บางพฤติกรรมเป็นเรื่องธรรมชาติที่เด็กจะต้องผ่านการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ขณะที่บางพฤติกรรมอาจเป็นปัญหาหากไม่อยู่ในขอบเขตที่ควร หรือไม่ได้รับการเรียนรู้ และทำความเข้าใจอย่างถูกต้องตั้งแต่เล็กจนถึงวัย รุ่น เด็กแต่ละคนจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางเพศในรูปแบบที่ต่างกันออกไป บ่อยครั้งที่ผู้ปกครองสามารถสังเกตได้ว่าเด็กแสดงพฤติกรรมทางเพศนั้นกับเพื่อน และเกิดความสงสัยว่าพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมานั้น เกิดจากสาเหตุใด เหมาะสม และอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ หรือสิ่งที่เด็กแสดงออกมานั้นเป็นผลมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก เช่น การถูกใช้ความรุนแรงทางเพศ เป็นต้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่20

คริสต้า เพอร์สัน (Christa Pehrson) และวิคกี้ เช็ฟเฟล่อร์ (Vicki Sheffler) ผู้ได้รับรางวัล “ชนะเลิศทีมครูทั่วประเทศ” (All-USA First Team Teachers) จากโรงเรียนประถมศึกษาเอมอส เค ฮัทชินสัน (Amos K. Hutchinson) ในเมือง Greensburg รัฐเพ็นซิเลเนีย กล่าวว่า ครูปฐมวัยต้องสอนเด็กนักเรียนให้มีเมตตา (Kind) ผ่านการกระทำเป็นตัวอย่างรูปธรรม เพราะเด็กเล็ก มักเรียนรู้จากกระทำและทัศนคติของครูปฐมวัย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่19

ในทุกมิติของการทำงานกับเด็กนักเรียน ครูปฐมวัยพิจารณา 3 ประการที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อปฏิบัติการที่เหมาะสมตามวัย

  1. พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน หมายถึงความรู้ของคุณลักษณะพิเศษ (Characteristics) ที่เอื้ออำนวยต่อการพยากรณ์ประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สุด (Optimal) สำหรับการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน

    ครูปฐมวัยที่รู้เรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน จะสามารถพยากรณ์ได้ว่า เด็กกลุ่มอายุหนึ่งจะมี หรือไม่มีขีดความสามารถ (Capabilities) ใด ยุทธวิธี (Strategy) หรือวิธีการใดจะส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ ได้เหมาะสมที่สุด ครูปฐมวัย จะสามารถตัดสินใจเบื้องต้นด้วยความมั่นใจในเรื่องสภาพแวดล้อม วัสดุการสอน ปฏิสัมพันธ์ และกิจกรรม

  2. อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่18

ลอร่า ลี รีด (Laura Lee Reed) ครูปฐมวัยที่สอนเด็กพิเศษ (Pre-school Special Needs Teacher) จาก Lee County ในรัฐฟลอริดา ผู้ได้รับรางวัลครูรางวัล “แอปเปิลทองแห่งปี” (Golden Apple Teacher of the Year) ซึ่งคลุกคลีกับการสอนเด็กออสทิสติก ได้พูดถึงลักษณะพิเศษ (Characteristics) ในชั้นเรียนรวม (Inclusive classroom) ไว้ดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ไปดูตุ๊กตาที่พิพิธภัณฑ์บางกอกดอลล์

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” สัปดาห์นี้ ครูชมพูจะชวนคุณพ่อคุณแม่พาลูกหลบฝนไปที่พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาบางกอกดอลล์ เพื่อให้ลูกได้รู้จักกับตุ๊กตาไทยจำนวนนับหมื่นตัวที่ถูกสร้างสรรค์ตกแต่งขึ้นมาอย่างปราณีตบรรจงในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาโขน ตุ๊กตาละครรำ ตุ๊กตาชีวิตชาวไทยในชนบท และชาวเขาเผ่าต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีตุ๊กตาที่ผลิตขึ้นตามวาระพิเศษ และตุ๊กตาที่มีผู้สั่งทำตามความต้องการอีกด้วยค่ะ แต่สิ่งที่พิเศษสุดของตุ๊กตาที่นี่คือ ตุ๊กตาทุกตัวทำด้วยมือทุกขั้นตอนเลยค่ะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

แบบฝึกหัดสำหรับเด็กปฐมวัย

แบบฝึกหัดสำหรับเด็กปฐมวัย

แบบฝึกหัดสำหรับเด็กปฐมวัย (The exercise for Young Children) หมายถึง สิ่งที่ครูปฐมวัยมอบหมายให้เด็กปฐมวัยทำ เพื่อฝึกฝนให้เด็กเกิดทักษะและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กในด้านต่างๆ โดยให้เด็กได้ฝึกฝนในเนื้อหาสาระที่ได้เรียนไปแล้ว เพื่อให้เด็กเกิดทักษะและความชำนาญ และควรเป็นการฝึกฝนที่เด็กสามารถนำสิ่งที่ฝึกไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ การจัดให้เด็กปฐมวัยทำแบบฝึกหัดจึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการและทักษะทางด้านต่างๆ เป็นไปตามวัยเพื่อเติมเต็มศักยภาพของเด็ก ดังนั้น การทำแบบฝึกหัดจึงเป็นการทบทวนสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ไปแล้วในสาระหรือทักษะที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 การจัดทำหรือเลือกแบบฝึกหัดควรคำนึงถึงหลักของพัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็ก และให้คำนึงว่า การบังคับให้เด็กทำแบบฝึกหัดโดยไม่คำนึงถึงความพร้อม วุฒิภาวะ ความต้องการและความสนใจของเด็ก ย่อมทำให้เด็กเกิดความเครียดและมีผลต่อการพัฒนาเด็กโดยรวมในอนาคตต่อไป

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกให้รักชาติ-ศาสน์-กษัตริย์

สอนลูกให้รักชาติ

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (Love of nation, religion and king) เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เด็กที่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จะเป็นเด็กที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคี ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน