พัฒนาการด้านสติปัญญาวัยประถมต้น

เด็กวัยประถมต้น (6-9 ขวบ) มีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาที่ Jean Piaget เรียกว่า Concrete Operation คือ มีความสามารถคิดเหตุผลเชิงตรรกะได้ สามารถรับรู้สิ่งแวดล้อมตามความเป็นจริง สามารถพิจารณาเปรียบเทียบจัดของเป็นกลุ่มโดยใช้เกณฑ์หลายอย่าง เริ่มเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆ และเข้าใจความคงตัวของสสารว่า การเปลี่ยนแปลงรูปร่างภายนอกไม่มีผลต่อสภาพเดิม ต่อปริมาณ น้ำหนัก และปริมาตร มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบคิดแก้ปัญหาตามวิธีการของตัวเอง ชอบแสวงหาวิธีการต่างๆจากการลองปฏิบัติ ซักถาม เปรียบเทียบ และจดจำสิ่งของหรือบุคคลต่างๆได้อย่างถูกต้อง พัฒนาการด้านภาษาและการใช้สัญลักษณ์ในวัยนี้มีพัฒนาการที่ก้าวหน้ามาก สามารถเข้าใจภาษา ความหมายของคำใหม่ๆ อ่านและเขียนได้มากขึ้น สามารถอธิบาย บอกความเหมือน-ความต่างได้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยนำเอาสิ่งที่มีอยู่มาสัมพันธ์กัน รวมทั้งเข้าใจความหมายของบทเรียน ทั้งคณิตศาสตร์ ภาษา และการอ่าน การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาที่เหมาะสมจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ และการจัดการเรียนการสอนของครู จะช่วยให้เด็กมีวิธีคิด มีวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม เกิดทางเลือกและวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ซึ่งจะส่งเสริมพัฒนาการในวัยต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่54

แม้เราจะรู้ว่าเด็กชายและเด็กหญิง รับบทบาททางเพศ (Gender role) ที่แตกต่างกัน แต่ก็มักมีคำถามว่า “ความแตกต่างทางเพศมีผลกระทบในเรื่องความแข็งกร้าว (Aggression) หรือไม่?” เพราะจากข้อสังเกต เด็กชายมักเติบโตขึ้นเป็นคนแข็งกร้าว มากกว่าเด็กหญิงที่เติบโตขึ้นเป็นคนอ่อนโยน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่53

ความแตกต่างทางเพศ ก่อให้เกิดความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันหรือไม่?” เป็นคำถามที่มาจากความคิดเห็นในอดีตที่เข้าใจว่า เด็กหญิงมีระดับสติปัญญาที่ต่ำกว่าเด็กชาย การวิจัยหลายครั้ง ไม่พบความแตกต่างในเรื่องนี้อย่างใด แต่มีความแตกต่างของความสามารถในการรับรู้เฉพาะอย่าง (Specific cognitive)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ปฏิบัติตามข้อตกลง

ปฏิบัติตามข้อตกลง

การปฏิบัติตามข้อตกลง (Commitment) หมายถึง การที่เด็กปฏิบัติตนตามกฏ ระเบียบ กติกา หรือข้อตกลงที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน ส่วนการสร้างข้อตกลง (Commitment Approach) เป็นการที่ครูใช้คำถามให้เด็กร่วมกันคิดถึงการปฏิบัติตนที่แสดงถึงลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ในการเล่นหรือทำงานร่วมกัน ทั้งนี้เพราะเด็กเริ่มมีการติดต่อกับสังคมแวดล้อมแห่งแรกคือ สังคมครอบครัว ต่อมาเมื่อเด็กเข้าสู่โรงเรียนก็จำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวในสภาพสังคมใหม่ ที่แตกต่างไปจากสังคมเดิม เด็กในช่วงอายุ 3 – 5 ปี เป็นวัยที่มีลักษณะเด่นคือ เป็นวัยที่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง (egocentric) ทั้งในด้านความรู้สึก การคิดและการปฏิบัติ เด็กจะยึดความคิดของตนเองเป็นหลัก โดยมิได้คำนึงถึงผู้อื่นว่าจะคิดหรือรู้สึกอย่างไร การสร้างข้อตกลงเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการนำมาใช้เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ให้กับเด็กปฐมวัย เป็นการตกลงร่วมกันว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างการเล่นและการทำงานร่วมกัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การประกอบอาหาร

การประกอบอาหาร

การจัดประสบการณ์การประกอบอาหาร (Cooking experience) หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงที่เป็นรูปธรรมผ่านขั้นตอนและกระบวนการประกอบอาหารประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ เกิดความคิดรวบยอดและพัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ อย่างสมดุล จากการได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการเรียนรู้ จนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ (Child centered) อีกทั้งยังปลูกฝังเด็กให้เด็กมีพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ สุขอนามัย และโภชนาการที่ดี

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนรู้ตอนรถติด

รถติด

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ ตอนนี้ลูกๆ เริ่มเปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมคะ ลูกที่เพิ่งเข้าอนุบาลเป็นครั้งแรกอาจจะงอแงนิดหน่อย ส่วนลูกๆ ที่เพิ่งจะเข้าโรงเรียนประถม ก็จะตื่นเต้นกับโรงเรียนใหม่ แต่ที่แน่ๆ เด็กทุกคนตื่นเต้นกับการเปิดเทอมวันแรกทั้งนั้นค่ะ ส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็คงต้องวางแผนการเดินทางกันอย่างดีว่าจะออกจากบ้านกี่โมง ต้องใช้เส้นทางไหนจึงจะรวดเร็วที่สุด เพราะเปิดเทอมทีไร รถติดกันยาวเชียวค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กๆ ในกรุงเทพมหานคร บางคนต้องอยู่ในรถกันเป็นชั่วโมงๆ เลย ดังนั้น “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” สัปดาห์นี้ ครูชมพูจะชวนคุณพ่อคุณแม่ทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกระหว่างรถติดกันค่ะ เพราะจะช่วยแก้เบื่อ และลดการงอแงของลูกวัยเริ่มเรียนได้ด้วยค่ะ มาดูกิจกรรมกันเลยนะคะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-จิ้งจอกจอมยุ

จิ้งจอกจอมยุ

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูกๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะเล่านิทานชาดกที่ดีมากเรื่องหนึ่งให้ฟัง ลุงตุ๊บปองขอตั้งชื่อเรื่องว่า จิ้งจอก..จอมยุ เค้าโครงเรื่องจาก สันธิเภทชาดก เป็นตอนที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้ากรุงพาราณสี ทรงแสดงธรรมให้เห็นถึงโทษของการเป็นคนหูเบา

เรื่องมีอยู่ว่า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่52

อิทธิพลต่อพัฒนาการทางเพศอีกตัวหนึ่ง คือสภาพแวดล้อม ซึ่งเต็มไปด้วยการเรียนรู้ในเรื่องบทบาทที่เด็กชายและเด็กหญิงสมควรจะเป็น ผู้ใหญ่หลายคนจะกล่าวว่า เขาปฏิบัติต่อลูกชายและลูกสาวเท่าเทียมกัน “แต่ตามธรรมชาติแล้ว ลูกสาวจะชอบเล่นเป็นครูอนุบาล และลูกชายชอบเล่นเป็นนักมวย”

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เชื่อมั่นในตนเอง

เชื่อมั่นในตนเอง

ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self Confidence) หมายถึง การกล้าตัดสินใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความมั่นใจ กล้าแสดงออก สามารถทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเอง พึ่งพาตนเอง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับเด็ก สามารถทำได้โดยผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดี สนับสนุนพฤติกรรมที่ดีของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลองทำสิ่งต่างๆอย่างอิสระตามความต้องการและความสนใจของเด็ก ภายใต้การสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ใหญ่อย่างเหมาะสม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องไอศกรีม

สอนลูกเรื่องไอศกรีม

ไอศกรีม (Ice-cream) หมายถึง ขนมหวานที่แช่เย็นจนแข็ง มีรสหวาน มัน กลิ่นหอม มีสีสัน และรูปแบบหลากหลาย เกิดจากการนำนมซึ่งเป็นส่วนผสมหลักไปผ่านการฆ่าเชื้อ แล้วนำไปปั่นในที่เย็นจัด เพื่อเติมอากาศเข้าไป พร้อมๆกับการลดอุณหภูมิ โดยอาศัยเครื่องปั่นไอศกรีม เด็กๆมักเรียกกันทั่วไปว่า ไอติม ไอศกรีมเป็นของหวานที่มีอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และเป็นที่ชื่นชอบของเด็กทุกคน แม้แต่ผู้ใหญ่ก็ยังรับประทานไอศกรีมเป็นอาหารว่าง หรือใช้เป็นอาหารในงานปาร์ตี้หรือสังสรรค์กัน เมื่อผู้ใดที่รับประทานไอศกรีมเข้าไปแล้วจะมีความรู้สึกคล้ายกันคือ มีความสดชื่น พึงพอใจและมีความสุข ไอศกรีมจึงเป็นของหวานที่มีคุณลักษณะเหมาะสมสำหรับการเป็นบทเรียนของเด็กได้เป็นอย่างดี

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พัฒนาการด้านอารมณ์วัยอนุบาล

พัฒนาการด้านอารมณ์วัยอนุบาล

จิตใจของเด็กวัยอนุบาลเปรียบเสมือนฟองน้ำที่พร้อมจะซึมซับทุกสิ่งผ่านเข้ามา และเก็บสะสมข้อมูลที่ได้รับอยู่ตลอดเวลา หากเด็กได้รับการเลี้ยงดูแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม จะทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ที่ดี เด็กจะยอมรับนับถือตนเอง ได้ รับการยอมรับจากผู้อื่น และเด็กก็จะมีความสุขมีกำลังใจ มีแรงจูงใจในการทำงานตามที่มุ่งหวัง และสามารถมีกระบวนการคิดแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ดี ทำให้ประสบความสำเร็จ ถ้าเด็กไม่สามารถทำได้ตามขั้นตอนพัฒนาการ เด็กจะรู้สึกเป็นปมด้อย และจะทำงานในขั้นตอนพัฒนาการที่สูงขึ้นได้ยาก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

แหล่งขุมทอง-ห้องสมุดดิจิทัล-ตอนที่4

ห้องสมุดที่เก็บหนังสือจะต้องเสียเงินจำนวนมากสำหรับค่าจ้างพนักงาน ซ่อมแซมหนังสือ เช่า และหาหนังสือเพิ่มเติม ห้องสมุดดิจิทัลจะสามารถลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว ห้องสมุดทั้งสองแบบยังต้องใช้การแยกข้อมูลเป็นหมวดหมู่เพื่อให้บรรดาผู้ใช้สามารถป้อนและเรียกคืนข้อมูลได้ ห้องสมุดดิจิทัลอาจตั้งใจจะนำเอานวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีความก้าวหน้าเทคโนโลยีหนังสือเสียงและอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกับการนำเสนอรูปแบบใหม่อย่างเช่นวิกิพีเดียและบล็อคต่างๆ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การแบ่งปัน

พฤติกรรมการแบ่งปัน เป็นการเสียสละสิ่งของหรือทรัพย์ของตนให้แก่ผู้ที่เดือดร้อน หรือต้องการความช่วยเหลือ การแบ่งปันเป็นคุณธรรมที่ช่วยให้เด็กขจัดความเห็นแก่ตัวออกจากตนเอง และทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข เพราะความขัดแย้งในเด็กอนุบาลและประถมต้นมักเป็นเรื่องของการแย่งชิงของเล่นกัน สาเหตุส่วนใหญ่ของการทะเลาะกันมักมากจากการไม่รู้จักแบ่งปันกันนั่นเอง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่51

เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีหรือบทบาท ที่เด็กชายหรือเด็กหญิงควรหรือไม่ควรทำ ประสบการณ์ในวัยเด็กนี้ สนับสนุนทฤษฎี “การพัฒนาการรับรู้” (Cognitive) ซึ่งระบุว่า ในขณะที่เด็กพัฒนาทักษะทางจิตใจ (Mental skills) และปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมนั้น เขาก็เรียนรู้กฎเกณฑ์ (Set of rules) สำหรับพฤติกรรมของเพศชาย แตกต่างจากกฎเกณฑ์สำหรับพฤติกรรมของเพศหญิง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

แหล่งขุมทอง-ห้องสมุดดิจิทัล-ตอนที่3

ผู้อำนวยการเทคโนโลยีการจัดการข้อมูล (Information Management Technology) ซึ่งเป็นองค์กรริเริ่มการวิจัยแห่งชาติโดยไม่แสวงหาผลกำไรกล่าวว่า “ปัญหาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดดิจิทัลจะถูกรวบรวมเอาไว้ที่คลังเก็บสารสนเทศ หากใน 100 ปีผู้คนยังสามารถอ่านบทความของคุณอยู่ แสดงว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้แล้ว”

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศคือ ภาษาอื่นๆที่เด็กไม่ได้ใช้สื่อสารพูดคุยในเวลาปกติ สำหรับเด็กที่ใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งหรือมากกว่าเป็นหลัก หรือไม่ใช่ภาษาประจำประเทศบ้านเกิด จะถือว่าภาษาอื่นเป็นภาษาต่างประเทศ หรือเป็นภาษาที่สอง ซึ่งไม่เพียงเฉพาะภาษาอังกฤษ แต่ยังมีภาษาจีน ภาษาไทย ภาษากลาง ภาษาถิ่น เด็กบางคนอาจเรียนรู้มากกว่าหนึ่งภาษาตั้งแต่เกิดหรือตั้งแต่อายุยังน้อย เด็กกลุ่มนี้จัดอยู่ในกลุ่มบุคคลสองภาษาหรือหลายภาษา ซึ่งมีภาษาแม่หลายภาษา และไม่มีภาษาใดที่เป็นภาษา ต่างประเทศสำหรับพวกเขาเลย แม้ว่าภาษาเหล่านั้นอาจเป็นภาษาต่างประเทศสำหรับคนส่วนใหญ่ในประเทศที่เด็กเกิดก็ตาม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

แหล่งขุมทอง-ห้องสมุดดิจิทัล-ตอนที่2

ห้องสมุดทางการศึกษาจำนวนมากมีส่วนร่วมในการสร้างคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบันซึ่งจัดเก็บหนังสือของสถาบัน สิ่งพิมพ์ วิทยานิพนธ์ และงานอื่นๆ ที่สามารถแปลงให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลหรือเป็นแบบดิจิทัลตั้งแต่แรก คลังเก็บสารสนเทศหลายแห่งในกลุ่มนี้เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถใช้บริการได้โดยมีระเบียบข้อบังคับเพียงเล็กน้อย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา

ในอดีตที่ผ่านมา พ่อแม่ ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับการเลือกโรงเรียนหรือสถานศึกษาให้กับลูก ส่วนใหญ่จะมองหาเฉพาะโรงเรียนที่มีชื่อเสียง มีประวัติความเป็นมาของโรงเรียนที่ดี และได้รับการยอมรับจากสังคม ต่างก็จะมุ่งมาสอบแข่งขันกันเป็นจำนวนมาก ลักษณะของค่านิยมในการเลือกโรงเรียนให้กับลูกดังกล่าวมีมายาวนาน แต่ในปัจจุบัน การพิจารณาในปัจจัยต่างๆ อาทิ วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร คุณภาพครูและบุคลากร สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ซึ่งนับวันก็จะมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ทั้งในส่วนของโรงเรียนมากขึ้น ยิ่งถ้าโรงเรียนที่มีคุณภาพอยู่ใกล้บ้าน หรือใกล้ที่ทำงานแล้ว ย่อมเป็นที่สนใจของผู้ปกครองอ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

แหล่งขุมทอง-ห้องสมุดดิจิทัล-ตอนที่1

นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบนโยบายด้านการศึกษาต่างๆ เพื่อสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ อาทิเช่น สอนเด็กไทยให้มีวินัย โตไปไม่โกง เสริมภาษาอังกฤษแข็งแรง พร้อมรับประชาคมอาเซียน จัดทำกวดวิชาออนไลน์ฟรีให้เด็กมัธยม โครงการพัฒนาทักษะดนตรี เปิดห้องสมุดเพื่อการศึกษา (E-library) ให้ครบทุกโรงเรียน ส่งเสริมการอ่าน ติดตั้ง Hi-Speed Wi-Fi ในโรงเรียนฟรี จัดโครงการคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องต่อนักเรียน 1 คน เพิ่มโรงเรียนสองภาษาทั้งไทย-อังกฤษ และไทย-จีน และโรงเรียนนำร่องสอนภาษามลายู

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

คุณธรรมพื้นฐาน-เรื่องสะอาด

คุณธรรมพื้นฐานเรื่องสะอาด

สะอาด (Clean) คือ ปราศจากความมัวหมอง ทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใส เป็นที่เจริญตา ทำให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น ผู้ที่มีความสะอาด คือ ผู้รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามสุขลักษณะ ฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว มีความแจ่มใสอยู่เสมอเมื่อพูดถึง “ความสุข” หรือภาวะปกติสุข คนทั่วไปมักนึกถึงเรื่องทางกายเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง สุขภาวะทางกายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสุขภาวะทั้งหมดของมนุษย์ เพราะมนุษย์มีทั้งกายและใจ นอกจากนั้นเราแต่ละคนยังมีชีวิตอยู่ท่ามกลางผู้คน ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลถึงสุขภาวะของเราทุกคน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน