จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่33

กระบวนการการเรียนรู้ภาษาของเด็ก เริ่มต้นในเดือนแรกหลังคลอด โดยการร้อง (Cry) และกระซิบกระซาบ (Coo) แม้ในช่วงต้นๆ ของชีวิต ทารกจะไวต่อระดับ (Pitch) และความเข้มข้น (Intensity) ของเสียง โดยมีปฏิกิริยาต่ออารมณ์ (Emotion) และจังหวะ (Rhythm) ในเสียง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ทักษะเด็กไทย-ในอนาคต-ตอนที่4

ทักษะหลักของ การคิดเชิงวิจารณ์ (Critical thinking) ได้แก่ การสังเกต (Observation) การแปลผล (Interpretation) การวิเคราะห์ (Analysis) การสรุปผล (Inference) การประเมินผล (Evaluation) และการอธิบาย (Explanation) บรรดาผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า ผู้วิเคราะห์เชิงวิจารณ์ ให้ความสำคัญในปัจจัย ดังต่อไปนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ทักษะเด็กไทย-ในอนาคต-ตอนที่3

คณะกรรมการปฎิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สรุปเบื้องต้นการยกร่างหลักสูตรฉบับใหม่ เพื่อให้ระบบการศึกษาไทย ครอบคลุมทักษะของเด็กไทยที่อยากจะเห็นในอนาคต และ 1 ใน 3 ของทักษะพื้นฐาน คือทักษะของกระบวนการคิดแบบวิเคราะห์ หรือการคิดเชิงวิจารณ์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ทักษะเด็กไทย-ในอนาคต-ตอนที่2

บริบท (Context) ของ การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) นอกรั้วกำแพง (Brick and mortar) โรงเรียนแบบดั้งเดิม (Conventional) ได้แก่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตสาธารณะ

จิตสาธารณะ หมายถึง ความรู้สึกตระหนักของบุคคลถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ทำให้เกิดความรู้สึกที่ปรารถนาจะร่วมและมีส่วนช่วยเหลือสังคม โดยรับรู้ถึงสิทธิควบคู่ไปกับหน้าที่และความรับผิดชอบ สำนึกถึงพลังของตนว่าสามารถร่วมแก้ไขปัญหาได้ และลงมือกระทำเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ โดยการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกันกับคนในสังคมเพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมทุกวันนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความมีน้ำใจไมตรีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่หวังผลตอบแทน การดำรงชีวิตในสังคมที่มีการช่วยเหลือกันถึงแม้ว่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรา หรือเราไม่ได้เดือดร้อนด้วย แต่ก็เต็มใจที่จะแบ่งปันให้การช่วยเหลือเอื้ออาทรกัน นั่นคือ การแสดงความมีจิตสาธารณะนั่นเอง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่32

ฌอง เปียเจต์ (Jean Piaget) เป็นนักสังเกตพัฒนาการของเด็กที่ชาญฉลาดมาก และจุดเด่นของข้อเสนอของเขาได้รับการสนับสนุนด้วยดีตลอดมา เขาเชื่อว่าความสามารถในการใช้เหตุผลใหม่ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ อาทิ เราไม่สามารถเรียนพีชคณิต(Algebra) ก่อนการเรียนรู้การนับ (Counting) และเราไม่สามารถเรียนปรัชญา (Philosophy)ก่อนการเข้าใจเรื่องตรรกะ (Logic) หลังจากผลงานดั้งเดิมออกสู่สายตาสาธารณชน ก็มีนักวิจัยหน้าใหม่เข้ามาแก้ไข ปรับปรุง และขยายผลดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ทักษะเด็กไทย-ในอนาคต-ตอนที่1

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายภาวิช ทองโรจน์ได้เปิดเผย เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า คณะกรรมการปฎิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สรุปเบื้องต้นการยกร่างหลักสูตรฉบับใหม่ เพื่อให้ระบบการศึกษาไทยครอบคลุมทักษะของเด็กไทยที่อยากจะเห็นในอนาคต

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ท้องฟ้าจำลองตอนที่1

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” สัปดาห์นี้ ครูชมพูจะชวนคุณพ่อคุณแม่พาลูกหนีอากาศร้อนอบอ้าวไปเรียนรู้ในห้องแอร์เย็นฉ่ำที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หรือ “ท้องฟ้าจำลอง” นั่นเองค่ะ แต่ท้องฟ้าจำลองในปัจจุบันนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องท้องฟ้าอย่างเดียวเหมือนสมัยที่เรายังเป็นนักเรียนแล้วนะคะ เพราะมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆ ภายในศูนย์ฯ มีทั้งหมด 6 อาคาร แต่สัปดาห์นี้ ครูชมพูจะพาเที่ยว 2 อาคารก่อนนะคะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เตรียมความพร้อม-ฝึกซ้อมรับAEC-ตอนที่3และตอนจบ

ประชาคมอาเซียน ไม่เพียงแต่จะดำรงอัตลักษณ์ (Identity) ทางเชื้อชาติใน 10 ประเทศสมาชิก เท่านั้น แต่พลเมืองในประเทศเหล่านี้ยังจะถูกเรียกขาน ในฐานะ “พลเมืองอาเซียน” (ASEAN citizen) ซึ่งย่อมเป็นคนรุ่นใหม่ ที่จะเติบโตและเป็นผู้กุมชะตาความเป็นไปในภูมิภาคเอเชียอาคนีย์แห่งนี้ การเปลี่ยนแปลงจะเห็นผลเป็นระยะๆ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ที่สมบูรณ์ในที่สุด ดังนั้น พ่อแม่ควรเตรียมความพร้อมให้ลูก ใน 5 ประการต่อไปนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-ไก่น้อยกับพลอยสีแดง

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานอีสป ที่ลูกตุ๊บปองชอบมากอีกเรื่องหนึ่งให้อ่าน เคยฟังคุณแม่เล่าให้ฟังมาตั้งแต่เด็ก ผ่านมา 50 กว่าปีแล้วก็ยังชอบอยู่เลย เรื่องนี้ คือ ไก่น้อยกับพลอยสีแดง

เรื่องมีอยู่ว่า ..

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การทดลองทางวิทยาศาสตร์

การทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Science experiment) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ความคิดรวบยอดในเรื่องที่เรียนรู้ ด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กได้ค้นหาคำตอบจากการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ผ่านประสบการณ์ตรงที่เป็นรูป ธรรม เน้นขั้นตอนการคิด การค้นคว้า การทดลอง และการสรุปผล จากการเรียนรู้การใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าอย่างเป็นกระ บวนการจนพบความรู้ อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องเทคโนโลยี-การสื่อสาร

เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่คนเราสร้างขึ้นจากความรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และทรัพยากรเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของคนเรา ส่วน การสื่อสาร หมายถึง การนำสื่อหรือข้อความของฝ่ายหนึ่งส่งให้อีกฝ่ายหนึ่ง ประกอบด้วยผู้ส่งสัญญาณ และหน่วยรับข้อมูลหรือผู้รับสาร เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นเรื่องที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของคนปัจจุบันอ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สัมมาคารวะ

สัมมาคารวะ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงการใช้วาจาใจ และกาย ต่อบุคคลอื่นอย่างสุภาพและอ่อนน้อม การจัด การศึกษาให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จำเป็นต้องมีการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีการพัฒนาการทั้งด้านปัญญา จิตใจ ร่าง กาย และสังคม การพัฒนาจิตใจจึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ในสถานการณ์ของสังคมไทยปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้า อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การทำท่าทางตามจินตนาการ

การทำท่าทางเป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งเป็นการแสดงถึงสมรรถนะของการรับรู้ของสมอง เมื่อร่างกายเคลื่อนไหวจะทำให้ร่างกายแข็งแรง ส่วนจินตนาการ หมายถึง ความคิด หรือ การสร้างภาพขึ้นในใจ โดยไม่ต้องเห็นหรือสัมผัสมาก่อน การสอนให้เด็กปฐมวัยคิด เป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมสนับสนุนอ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องรูปร่าง-รูปทรง

รูปร่างหมายถึง เส้นรอบๆภายนอกของวัตถุ สิ่งของ คน สัตว์ พืช มีส่วนที่เป็นความกว้างและยาว รูปร่างมี 3 ประเภทคือ

  • รูปร่างของสิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาติ
  • รูปร่างที่คนเราสร้างขึ้นเป็นรูปเรขาคณิต
  • รูปร่างที่คนเราสร้างสรรค์ขึ้นอย่างอิสระ อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วอลดอร์ฟ

นวัตกรรมการศึกษาแนววอลดอร์ฟ มีรากฐานมาจากมนุษยปรัชญา (Anthroposophy) โดย ดร.รูดอร์ฟ สไตเนอร์ (Rudolf Steiner) โรงเรียนแนววอลดอร์ฟแห่งแรกตั้งขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยการสนับสนุนของเอมิล มอลล์ (Emil Molt) การศึกษาแนววอลดอร์ฟมีเป้าหมายเพื่อพัฒนามนุษย์ไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องสี

สี หมายถึง ลักษณะของแสงสว่างปรากฏแก่ตา สีเป็นคุณสมบัติหนึ่งของวัตถุทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์เราสร้างสรรค์ขึ้น คนเราจะรับรู้สีได้ทางตาตั้งแต่เด็ก แต่เด็กควรได้รับการฝึกสังเกตสีที่มีความหลากหลายและอยู่รอบๆตัวเด็กเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิด การใช้ภาษาและการถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อสีทางงานสร้างสรรค์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่31

ในขั้นตอนการรับรู้ (Cognitive stages) ของ ฌอง เปียเจต์ (Jean Piaget) เราสามารถสรุปเป็นความคิดหลักๆ ได้ 3 ข้อ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เตรียมความพร้อม-ฝึกซ้อมรับAEC-ตอนที่2

การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ที่รองรับสนันสนุนการทำงานของรัฐบาลในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ให้เป็นไปตามโครงสร้างพื้นฐานที่วางแผนไว้ ได้ดำเนินงานไปด้วยความเชื่องช้าในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ปัญหาการเชื่อมโยงด้วยระบบ ICT (= Information and Communication Technology) เพื่อให้ทุกโรงเรียนได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกไม่สนใจเรียน

ปัญหาลูกไม่อยากไปโรงเรียน ไม่สนใจการเรียน ไม่รับผิดชอบตัวเอง ไม่ทำงานที่ครูให้ทำ ทำไม่เสร็จ จดงานหรือจดการบ้านไม่เสร็จ ลืมสมุดการบ้าน ทำหนังสือหาย ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลเสียถึงอนาคตของลูกหากไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน