วิทยาศาสตร์เด็กไทย-ใกล้หลุดโลกแล้ว-ตอนที่1

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. 2556 – 2558 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาของประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่22

ตามทฤษฎีความรู้สึกผูกพัน (Attachment) เจ็สสิกา ก็เหมือนกับทารกทั่วไป ที่จะมีความรู้สึกผูกพันกับพ่อแม่ผ่านกระบวนการค่อยเป็นค่อยไปที่เริ่มต้นทันทีที่คลอด แล้วดำเนินต่อไปในช่วงที่ยังเป็นทารก ในฐานะทารกเกิดใหม่ เธอมีสัญญาณทางสังคม (Social signal) ที่ทรงพลัง นั่นคือ การร้องไห้ อันจะนำมาซึ่งการดูแล และความเห็นอกเห็นใจ (Sympathy)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องเพศ

เพศ (Gender) หมายถึง สิ่งที่แสดงลักษณะความแตกต่างระหว่างชาย-หญิง การสอนเรื่องเพศให้ลูกทราบตั้งแต่เด็กปฐมวัย เป็นเรื่องที่พ่อแม่ควรให้ความสนใจ และตระหนักรู้ว่าเป็นความจำเป็น การสอนเรื่องเพศอย่างถูกต้องจะเป็นการสร้างความรู้ ทัศนคติและทักษะของชีวิตที่ดีให้แก่เด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ร้านหนังสือลอยน้ำใหญ่ที่สุดในโลก-ตอนที่2และตอนจบ

OM Ships International (OMSI) คือองค์การที่อยู่เบื้องหลัง MV Logos Hope และคณะสงฆ์เรือ (Ships Ministry) ซึ่งเริ่มต้นในคริสต์ทศวรรษ 1970 (พ.ศ. 2513) โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวของชาวคริสต์ทั่วโลก (Global Christian) เพื่อการแพร่กระจายคำสอน [ของพระเจ้า] (Outreach movement)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องบ้าน

บ้านคือสถานที่อยู่ของคนเรา มีบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันมาอยู่รวมกัน แต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ตามฐานะของตน บ้านจึงเป็นสังคมพื้นฐานขนาดเล็กและสำคัญให้เด็กเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิต พ่อแม่และบุคคลภายในบ้านจึงมีหน้าที่ที่ต้องอบรมสั่งสอนเด็กให้รู้จักบ้านของตน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ร้านหนังสือลอยน้ำใหญ่ที่สุดในโลก-ตอนที่1

กลุ่มมิตรผลร่วมกับองค์กรการกุศลเยอรมัน (GBA Ships) ชักชวนคนไทย ให้ร่วม “ท่องโลกการอ่าน” กับ Logos Hope ซึ่งเป็นร้านหนังสือลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยแขกผู้เยี่ยมชมเรือดังกล่าว จะพบหนังสือหลากหลายประเภทกว่า 5,000 รายการ จากทั่วทุกมุมโลก ตลอดจนกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับทุกคนในครอบครัว พร้อมสัมผัส “คลังความรู้” ที่อัดแน่นบนเรือที่จอดอยู่ ณ ท่าเรือคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์แล้ว และจะดำเนินต่อไปจนถึง 11 มีนาคม ศกนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่21

ในช่วง 2 ปีครึ่งของชีวิตเจ็สสิกา (Jessica) พ่อแม่ที่เธอรู้จักคือ โรเบอร์ตา และ เจน เดอบัวร์ (Roberta and Jane DeBoer) ซึ่งได้เลี้ยงดูเธอ และต้องการรับเธอเป็นลูกบุญธรรม อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐไอโอวา ในสหรัฐอเมริกาพิพากษาว่า จะต้องคืนเธอให้กับพ่อแม่ตามสายเลือด (Biological)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การเรียนแบบยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง-ตอนที่4และตอนจบ

นอกจากการมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบครูกับนักเรียน ในตอนนี้จะกล่าวถึงยังมีปฏิสัมพันธ์แบบเพื่อน กล่าวคือการครูที่อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับเพื่อนนั้น ทำให้ความรู้และการเรียนเพิ่มขึ้น เป็นประโยชน์กับทั้งนักเรียนและ ชั้นเรียนโดยรวม ดังที่หลักการเรื่อง Zone of Proximal Development (ZPD) ของ Lev Vygotsky ได้กล่าวไว้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การเรียนแบบยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง-ตอนที่3

ครูต้องเข้าใจดีว่าการสอบแบบที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางเป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งต้องพยายามเข้าถึงผู้เรียนที่มี ความแตกต่างและหลากหลาย เมื่อใดที่ครูยอมปล่อยให้นักเรียนตั้งข้อสงสัยได้ หรือแม้กระทั่งตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จ ทางการศึกษาของพวกเขาเอง เมื่อนั้นการเรียนรู้จึงสัมฤทธิ์ผล

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องชุมชน

ชุมชน หมายถึง กลุ่มบุคคลหลายๆกลุ่มมารวมกันอยู่ในขอบเขตภูมิศาสตร์เดียวกัน มีวัฒนธรรมร่วมกัน เป็นเขตพื้นที่มีความ คุ้นเคย และการติดต่อระหว่างบุคคล ตลอดจนมีความยึดเหนี่ยวผูกพันบางอย่างที่ทำให้ชุมชนต่างไปจากชุมชนอื่น เช่น เชื้อชาติ ต้นกำเนิดเดิมของชาติหรือศาสนา กลุ่มเพื่อนบ้าน ในชุมชนหนึ่งๆจึงมีกลุ่มบุคคลหลายๆกลุ่มมาอยู่ร่วมกันในขอบเขตทางภูมิศาสตร์เดียวกัน กลุ่มคนเหล่านั้นจะประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกันหรือมีวัฒนธรรมร่วมกัน เด็กคือสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน ผู้ใหญ่จึงต้องอบรมสั่งสอนให้เด็กได้ รู้จักและรักชุมชนของตน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การเรียนแบบยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง-ตอนที่2

ทฤษฎีเรื่องอำนาจในการตัดสินใจด้วยตนเอง (Self-determination theory) เน้นความสำคัญที่ว่า พฤติกรรมของคนแต่ละคนนั้น จะมีอำนาจในการตัดสินใจด้วยตนเอง เมื่อนักเรียนมีโอกาสประเมินผลการเรียนรู้ของพวกเขาเอง การเรียนรู้จึงกลายเป็นสิ่งจูงใจชนิดหนึ่ง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่20

การปรากฏของอารมณ์ความรู้สึก (Temperament) ในทารก แสดงถึงอิทธิพลของปัจจัยทางพันธุกรรมตามธรรมชาติ (Nature) อย่างไรก็ตาม ผลวิจัยที่พบว่า 70% ของอารมณ์ความรู้สึกของเด็กเปลี่ยนแปลงพอสมควร (Moderate) แสดงถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมหรือประสบการณ์ (Nurture)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทานภาพเรื่องยาวที่สุดในโลก-ตอน4

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ สัปดาห์นี้ “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” ยังพาเที่ยวชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้วอยู่นะคะ คุณพ่อคุณแม่ลองพาลูกเดินไปที่หน้าพระอุโบสถจะพบเจดีย์ทอง 2 องค์ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงเครื่องย่อมุมไม้สิบสอง มียักษ์แบกอยู่รอบๆ ให้ลูกสังเกตดีๆ จะพบว่ามีลิงอยู่ด้วย ช่วยกันนับกับลูกนะคะว่ามียักษ์กี่ตน และมีลิงกี่ตัวกันแน่ นับเสร็จแล้วเราจะเล่านิทานภาพเรื่องยาวที่สุดในโลก คือเรื่องรามเกียรติ์กันต่อนะคะ ตอนนี้เป็นตอนที่ 4 แล้ว สัปดาห์ก่อนครูชมพูเล่าถึง ย.ยักษ์ทศกัณฐ์ที่ถูกฆ่าอย่างไรก็ไม่ตาย แต่จะเป็นเพราะอะไร เชิญติดตามได้เลยค่ะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การเรียนแบบยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง-ตอนที่1

ทุกวันนี้ ใครๆ ก็ให้ความสำคัญกับการศึกษาในฐานะรากฐานของการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปในทุกๆ ด้าน ดังเช่นที่ ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เคยกล่าวไว้เป็นนโยบายว่า การเรียนการสอน ต้อง ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Center)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-นิทานอีสป

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ เรามารู้จักอีสปกันก่อนที่จะอ่านนิทานที่อีสปแต่งนะ เราจะได้รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังความสุขของเรานั้นเป็นใคร

ผู้แก่ผู้เฒ่าเล่าให้ฟังว่า อีสป เกิดเมื่อ 560 ปี ก่อนคริสต์ศักราช บนเกาะซามอส เมืองซาร์ดีส ประเทศกรีกโบราณ (ซึ่งปัจจุบันเป็นดินแดนนอกชายฝั่งประเทศตุรกี) อีสปเป็นทาสผิวดำที่ขี้ริ้วขี้เหร่ ความไม่สมประกอบนี่เอง จึงไม่เป็นที่ต้องการของใคร ๆ แม้ขายตัวเป็นทาสก็ไม่มีใครซื้อ เมื่อไม่มีใครซื้อไปเป็นทาส อีสปจึงชวนเพื่อนที่มีความสมบูรณ์สมลักษณะทาส รอนแรมไปขายตัวเป็นทาสนอกเมือง อีสปเป็นคนฉลาดจึงวางแผนการตลาด ในลักษณะการลดกระหน่ำ ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง ถ้าใครซื้อเพื่อนไปเป็นทาสก็จะได้อีสปไปเป็นเพื่อน ถือเป็นของแถม ที่แม้ท่านไม่ถามเราก็จะแถม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

หนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนดี-ตอนที่3และตอนจบ

ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2513-2533 ก็เป็นช่วงเวลาของการบัญญัติเป็นกฎหมายและการให้เงินช่วยเหลือของภาครัฐ โดยผู้สนับสนุนโรงเรียนชุมชนนั้น ได้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างมากภายใต้ องค์กรระดับชาติองค์กรใหม่ คือ สมาพันธ์ระดับชาติแห่งการศึกษาชุมชน (National Association for Community Education: NACE)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่19

ในผลงานวิจัยของ เจโรเม แคแกน (Jerome Kagan) เขาพบว่า ทารกที่แสดงความกลัวมาก ณ อายุ 4 เดือน จะยังคงความรู้สึกดังกล่าว ณ อายุ 21 เดือน จึงสรุปได้ว่า ทารกเกิดมาพร้อมกับแนวโน้มของพัฒนาการที่จะ “ถูกสกัดกั้น” (Inhibited) กล่าวคือด้วยความกลัว หรือ “ไม่ถูกสกัดกั้น” (Uninhibited) กล่าวคือ ปราศจากความกลัว

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เล่นเครื่องเล่นสัมผัส

การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส หมายถึง การเล่นเครื่องเล่นที่นำมาจัดให้กับเด็กปฐมวัยได้เล่นเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา เครื่องเล่นสัมผัสอาจอยู่ในกิจกรรมสร้างสรรค์ หรือกิจกรรมเสรี เช่น ภาพตัดต่อ พลาสติกสร้างสรรค์ บล็อก หมุดปัก ลูกปัดสำหรับร้อย เป็นต้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

หนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนดี-ตอนที่2

วิวัฒนาการของโรงเรียนชุมชนลำดับต่อไปปรากฎขึ้นในทศวรรษ 1930 (พ.ศ. 2473) โดยพัฒนาเติบโตจาก “อาคารเรียนที่สว่างไสว” (Lighted schoolhouse) ในเมือง Flint รัฐมิชิแกน ซึ่งก่อตั้งโดย Charles Manley และ Charles Stewart Mott แห่งมูลนิธิ Mott ผู้ซึ่งคิดค้นหลักสูตรขึ้นมาเพื่อเด็กๆ และพ่อแม่ที่ต้องทำงานในเมือง Flint โดยใช้นอาคารเรียนที่ว่างอยู่ในเวลาเย็น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

อ่านให้เข้าใจ

การอ่าน เป็นการรับรู้และการแปลความหมายของข้อความหรือสัญลักษณ์ต่างๆ จนเกิดความเข้าใจเรื่องราว การอ่านเป็นทักษะที่สำคัญในชีวิตประจำวัน เพราะเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ต่างๆด้วยตนเองตลอดจนสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ สำหรับในวัยเรียนการอ่านเพื่อความรู้หรือแสวงหาความรู้นับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเด็กๆที่เพิ่งจะผ่านการเตรียมความพร้อมในวัยอนุบาล และเข้าสู่การเรียนวิชาการในชั้นประถมศึกษา ซึ่งอาจประสบปัญหาด้านการอ่านอยู่บ้าง เพราะนอกจากจะต้องฝึกการอ่านออกแล้วยังต้องอ่านให้เข้าใจเรื่องที่อ่านด้วย ดังนั้น พ่อแม่จึงควรรู้แนวทางและร่วมมือกับครูในการช่วยเหลือ ซึ่งจากงานวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ในการเรียนรู้ของลูกจะส่งผลให้ลูกเรียนดีขึ้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
soba