พัฒนาสมองเด็กไทย-ตอนที่3และตอนจบ

ประเด็นสุดท้ายของการพัฒนาการศึกษาคือ การสนับสนุนให้เรียนวิชาหน้าที่พลเมือง (Civic education) ซึ่งถือเป็นการให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้พวกเขาตื่นตัวและมองว่ากระบวนการทางการเมืองส่วนไหนที่พวกเขาสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม สิ่งที่พวกเขาจะสามารถทำ ที่จะมีผลต่อผลลัพธ์ทางการเมืองได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พัฒนาสมองเด็กไทย-ตอนที่2

ประเด็นที่สองของการพัฒนาการศึกษาก็คือการสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น (Critical thinking skill) ซึ่งถือเป็นทักษะ ที่สำคัญสำหรับความสำเร็จทางการศึกษา การคิดวิเคราะห์เป็นนั้น หมายถึงการไม่เชื่อสิ่งที่ได้ฟังหรือได้อ่านเพียงผิวเผิน แต่ ต้องใช้การคิดวิเคราะห์มาช่วยชั่งน้ำหนักหลักฐาน และช่วยพิจารณาความหมายโดยนัย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

โฟนิคส์คืออะไร-ทำไมต้องเรียน

สมัยนี้การเรียนภาษาอังกฤษที่มักได้ยินกันบ่อยในหมู่เด็กๆ ก็คือการเรียนโฟนิคส์ ที่ต่างเรียนกันอย่างแพร่หลาย จนหลายท่านอาจสงสัยว่าการเรียนโฟนิคส์นั้นคืออะไร ทำไมสมัยเราเรียนหนังสือไม่เห็นเคยได้ยินหรือเคยรู้จักมาก่อน ทำไมสมัยนี้พูดกันเยอะมาก วันนี้จะเล่าเรื่องการเรียนโฟนิคส์ให้ทราบกันคร่าวๆ ดังนี้ค่ะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่5

ณ จุดเริ่มต้นของชีวิต พัฒนาการเด็กเริ่มต้นเมื่อเซลล์สืบพันธุ์เพศชาย หรืออสุจิ (Sperm) ที่มีประมาณ 100 - 500 ล้านตัว ต่อเพศสัมพันธ์แต่ละครั้ง เจาะทะลวงเข้าไปเนื้อเยื่อ (Membrane) ชั้นนอกของเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิง หรือไข่ (Ovum) ทั้งอสุจิและไข่ต่างก็ประกอบด้วยโครโมรโซม (Chromosomes) ซึ่งทำหน้าที่เป็น “พิมพ์เขียว” (Blueprint) ของชีวิตคน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องประชาคมอาเซียน

Association of South East Asian Nations (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการรวมตัวกันของประเทศสมาชิก 10 ประเทศคือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว ก่อนปีพ.ศ. 2558 ประเทศไทยในฐานะสมาชิกได้เตรียมความพร้อมของประเทศ ด้วยการส่งเสริมให้หน่วย งานทุกภาคส่วนให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่ประชาชน พ่อแม่จึงมีส่วนร่วมทำหน้าที่สอนลูกให้รู้จักประชาคมอาเซียนเช่นกัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พัฒนาสมองเด็กไทย-ตอนที่1

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ.2556 - 2558 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาล จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

โพลวันครูชี้เสียงสะท้อนเด็ก-ตอนที่2และตอนจบ

การสำรวจสืบเนื่องจากวันครูของ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้ชี้ให้เห็นแล้วว่า สิ่งที่เด็กกลัวและไม่ชอบมากที่สุดในครูของตน ก็คือการถูกทำโทษทางร่างกายหรือการตีด้วยไม้เรียว ซึ่งเป็นการลงโทษโดยเจตนาให้เกิดความเจ็บปวด เพื่อยับยั้งหรือป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่4

ผู้คนส่วนใหญ่เข้าใจกันว่า ปัจจัยภายใน อาทิ พันธุกรรม (Genetics) และลักษณะเฉพาะตัว (Personal characteristics) มีอิทธิพลต่อวิธีการเจริญเติบโตของเด็ก แต่พัฒนาการของเด็กเกี่ยวข้องเกินกว่าเพียงอิทธิพลที่เกิดจากภายในแต่ละบุคคล ปัจจัยสภาพแวดล้อม (Environmental) อาทิ ความสัมพันธ์ทางสังคม และวัฒนธรรมก็มีบทบาทสำคัญไม่น้อย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

โพลวันครูชี้เสียงสะท้อนเด็ก-ตอนที่1

ในวันครูปีที่ 57 ที่เพิ่งผ่านพ้นไป คงไม่มีใครปฏิเสธการความสำคัญของระลึกถึงพระคุณครู ผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นกำลังสำคัญต่อไปในอนาคต และเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนของนักเรียนที่มีต่อครู “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของนักเรียนทั่วประเทศ จำนวน 1,104 คน ระหว่างวันที่ 8 - 14 มกราคม 2556 สรุปผลดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สะเต็มศึกษา-ตอนที่2และตอนจบ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศต่างๆ มีความตื่นตัวในเรื่อง “สะเต็มศึกษา” กันมาก อาทิ อเมริกา จีน และอินเดีย โดยมีในปี พ.ศ. 2558 ประเทศจีนจะผลิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสะเต็ม ออกมาประมาณ 3.5 ล้านคน ตัวเลขนี้ยังไม่นับบัณฑิตปริญญาโทและเอก¬¬

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พัฒนาการด้านสติปัญญาวัยอนุบาล

เด็กวัยอนุบาล (3-6 ขวบ) เป็นวัยที่มีลักษณะเฉพาะของพัฒนาการทางสติปัญญา คือ เป็นวัยที่สามารถใช้สัญลักษณ์แทนสิ่ง ของ วัตถุ และสถานที่ได้ เริ่มมีทักษะในการใช้ภาษาที่จะอธิบายสิ่งต่างๆ มีความคิดคำนึง มีความตั้งใจทีละเรื่อง และยังไม่สามารถจะพิจารณาหลายๆเรื่องรวมกันได้ นอกจากนี้เด็กวัยนี้ยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับความคงตัวของสสาร พัฒนาการทางด้านสติปัญญา เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความคิดและความเข้าใจของเด็ก เป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาให้ประสบความสำเร็จในอนาคตได้ ด้วยการที่พ่อแม่ไม่ปิดกั้นหนทางในการสร้างสรรค์ของเด็ก แต่ครอบครัวหรือผู้ใหญ่รอบตัวจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างแรงจูงใจให้เด็กมีความใฝ่รู้ ได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงความคิดเห็น โดยปลูกฝังให้เด็กเป็นคนรู้จักคิด ฝึกให้สังเกตสิ่งรอบตัว ให้ความสนใจในสิ่งที่เด็กทำ ให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกในเรื่องต่างๆ ให้เด็กได้ฝึกคิดแก้ปัญหาต่างๆด้วยตัวเอง ทั้งนี้โดยอยู่บนพื้นฐานของการใช้เหตุผลและความถูกต้องเหมาะสม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

การใช้สมองเป็นฐานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ หากพ่อแม่หรือผู้เกี่ยวข้องเข้าใจลำดับขั้นพัฒนาการสมองของเด็กปฐมวัยแล้ว ก็จะสามารถฝึกฝนวิธีการกระตุ้นการทำงานของสมองเด็กได้ง่ายๆในชีวิตประจำวัน พูดง่ายๆคือ อยากให้ลูกฉลาด ก็ทำได้ไม่ยาก เพราะเมื่อแรกเกิด เซลสมองของเด็กมีจำนวน 1 แสนล้านเซล เท่ากับจำนวนดวงดาวของทางช้างเผือกทีเดียว แต่สมองแตกต่างจากอวัยวะอื่นก็คือ สมองไม่ได้สมบูรณ์มาแต่เกิด การที่สมองจะทำงานได้ เซลสมองจะต้องเริ่มติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงซึ่งกันและกันโดยการมีประสบการณ์ในชีวิตประจำวันทุกวัน ทีละเล็กละน้อย ยิ่งเซลสมองเชื่อมโยงกันมากเท่าไร สมองก็ยิ่งทำงานได้ดีมากเท่านั้น สมองของเด็กเจริญรวดเร็วมากเพียงอายุ 2 ปี เด็กจะสร้างระบบเชื่อมโยงภายในเป็น 2 เท่าของสมองผู้ใหญ่ เด็กจึงเรียนรู้ได้ดีกว่าผู้ใหญ่อย่างน้อย 2 เท่า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีนและมลายู ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เด็กไทยเป็นพลเมืองของประเทศไทย เด็กจึงควรรู้จักประเทศไทยทั้งเนื้อหาและความหมายของการมีประเทศ มีบทบาทหน้าที่ต่อประเทศ ซึ่ง หมายถึง ภาระและความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทยทุกคน ซึ่งต้องยึดถือปฏิบัติ ในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศภาย ใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเรียนรู้จากการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่เป็นเบื้องต้น ให้รู้จักความเป็นไทย คือการเป็นคนไทยที่แสดงออกหรือมีความประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมที่มาจากภูมิปัญญาไทย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องโรงเรียน

โรงเรียนหรือสถานศึกษาเด็กปฐมวัยหมายถึงสถานที่ที่เด็กก่อนวัยเรียนมีทำกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน จัดขึ้นเพื่อบริการดู แลเด็ก จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็ก และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กซึ่งหมายถึง การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนให้สามารถช่วยเหลือตนเอง สื่อสารกับผู้อื่นเป็น และรู้จักการปรับตัว พ่อแม่ยุคปัจจุบันจึงสนใจนำลูกเข้าโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้ลูกเจริญเติบโตเป็นผู้มีคุณภาพ โดยพ่อแม่จะต้องทำหน้าที่สอนลูกให้รู้จักโรงเรียนด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สะเต็มศึกษา-ตอนที่1

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยถึงการจัดตั้งสำนัก “สะเต็มศึกษา” ขึ้นในประเทศไทย เพื่อบูรณาการการจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปถึงอุดมศึกษา รวมทั้งการศึกษาตลอดชีวิต

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่3

การศึกษาจิตวิทยาเด็ก (Child psychology) มีทั้งมิติกว้างและมิติลึก โดยจุดมุ่งหมายในที่สุดอยู่ที่อิทธิพลต่างๆ ซึ่งเมื่อบูรณาการและปฏิสัมพันธ์แล้วจะช่วยให้เข้าใจในเรื่องวิธีการที่เด็กเติบโต คิดอ่าน และประพฤติตน จากนั้นจะใช้ข้อมูลดังกล่าว ในการปรับปรุงการเป็นพ่อแม่ (Parenting) การให้การศึกษา การให้การเลี้ยงดู และจิตบำบัด (Psychotherapy) ในกรณีที่เด็กป่วยทางจิตใจ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กไทยเรียนมากแต่รู้น้อย-ตอนที่2และตอนจบ

ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ต่อไปก่อนเปิดภาคเรียน จะให้ครูทุกวิชามาวางแผนการสอนร่วมกัน ว่าจะบูรณาการเนื้อหาของแต่ละวิชามาสอนร่วมกันได้อย่างไร เพื่อให้ลดชั่วโมงเรียนลง การให้การบ้านก็ต้องเป็นแบบบูรณาการ ตอบโจทย์ได้หลายวิชา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กไทยเรียนมากแต่รู้น้อย-ตอนที่1

ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เตรียมทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายปฏิรูปหลักสูตรของนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นในการทบทวนหลักสูตรครั้งนี้ จะเป็นการปรับปรุงเนื้อหาในวิชาต่างๆ ให้ทันสมัยขึ้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กอนุบาลฝากผู้ใหญ่ห้ามโกงกิน-ตอนที่2และตอนจบ

ข่าวคราวเด็กอนุบาลฝากผู้ใหญ่ “ห้ามโกงกิน” น่าจะเป็นนิมิตดีสำหรับอนาคตของประเทศชาติ เพราะการโกงกินได้ปรากฏให้เห็นในหลายรูปแบบและหลายทาง การใช้สิ่งล่อใจ ไม่ว่าจะเป็นทางที่ดีหรือไม่ดี ในการสนับสนุนให้เกิดการใช้อำนาจในทางที่ผิด ก็ถือเป็นการโกงกินอย่างหนึ่งที่รู้จักกันดี การให้สิทธิพิเศษแม้กระทั่งกับเพื่อนหรือญาติสนิท ในเรื่องที่แม้จะไม่ได้ก่อประโยชน์โดยตรงกับคนเหล่านั้น ก็ถือว่าเป็นการโกงกินอย่างหนึ่งเช่นกัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่2

อะไรคืออิทธิพล (Influence) ที่กำหนดวิธีการพัฒนาการของเด็ก ในความเป็นจริง เราไม่สามารถค้นหาอิทธิพลดังกล่าวได้ทุกๆ ตัว เราเพียงสามารถอธิบายอิทธิพลบางตัวที่เห็นเด่นชัด อาทิ พันธุกรรม (Genetics) การเป็นพ่อแม่ (Parenting) ประสบการณ์ เพื่อนฝูง ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และโรงเรียน ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่ช่วยการเจริญเติบโตของเด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน