แบบทดสอบออนไลน์นี้ ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กอนุบาลได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด และเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าเรียนต่อในชั้นประถม โดยแบ่งออกเป็นหมวดเรียงลำดับจากง่ายไปยาก ซึ่งเด็กสามารถทำซ้ำได้หลายครั้ง จนกว่าจะตอบถูกทั้ง 10 ข้อ จึงจะปลดล็อคเพื่อทำหมวดต่อไปได้ ผู้ปกครองกรุณา login ให้เด็กด้วย User เดิมทุกครั้ง เพื่อเก็บประวัติคะแนนทดสอบ ซึ่งจะทำให้ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าของเด็กได้ อีกทั้งยังสามารถเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของเด็กทั่วประเทศได้อีกด้วย

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน