หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEAM ตอนที่ 141 – ปัจฉิมบท (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ปัจฉิมบท (2)

ลองจินตนาการชั้นเรียนที่เด็กๆ เลียนแบบ (Imitate) หนทางการเรียนรู้ของ ลีโอนาโด ดาวินชี (Leonardo DaVinci) หรือ ไมเคิลแอนเจลโล (Michaelangello) การกระทำดังกล่าว ไม่เพียงแต่โน้มน้าว (Persuade) การบูรณาการศิลปะให้เข้ากับหลักสูตรประถมต้นและประถมปลายเท่านั้น แต่ยังเตือน (Remind) ให้เราระลึกถึงคุณค่าของการศึกษาที่มีมาแต่ดั้งเดิม (Classical education) ซึ่งระบุว่า ความรู้ทั้งมวลมีสหสัมพันธ์ต่อกัน (Inter-related) [อย่างลึกซึ้ง]

คุณผู้อ่านคงสังเกตได้ว่า บทความเหล่านี้เป็นการแปลงโฉม (Transform) ชั้นเรียนประถมศึกษาให้เป็นศูนย์กลาง¬ของการค้นหา (Inquiry) [ความรู้ทาง] ศิลปะและวิทยาศาสตร์ในวิถีที่เชื่อถือได้ (Credible manner) ชี้นำเป็นขั้นเป็นตอน (Step¬-by-step guideline) และให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ STEM ในหลักสูตรที่อุดม (Rich) ด้วยสหวิทยาการ (Inter-disciplinary)

ในนานาบทความที่ผ่านมา ผมได้พยายามชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญสุดยอด (Most crucial) ในการศึกษาทุกวันนี้ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ในการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspire) จากนักเรียน “ประถม” ที่มีส่วนร่วมในการ “ประสมศิลป์ประสานศาสตร์” ผ่านลักษณะ (Nature) ของการร่วมมือที่คาดหวังจากเด็กในศตวรรษที่ 21

แนวความคิด บทเรียน และกิจกรรมที่สามารถนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพัฒนาครูหรือนักวิชาชีพการศึกษา (Professional educator) เพราะ STEM ที่ปราศจากความคิดสร้างสรรค์ จะประสบความชะงักงัน (Stagnant) งานวิจัยทางด้านสมองแสดงว่า เราคงต้องเปลี่ยนวิธีการคิด (Re-thinking methodology) ในการสอนสาขาวิชา STEM กันใหม่ หากเราต้องการผลิตไม่เพียงแต่ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ (Talent) เท่านั้น แต่ยังต้องการสมาชิกในสังคมที่สมบูรณ์แบบ

การบูรณาการศิลป์และศาสตร์ ทั้งที่มองเห็นด้วยสายตา (Visual) และการแสดงออก (Performance) ให้เข้ากับแนวโน้มในปัจจุบันในวงการศึกษา เพื่อตอกย้ำ (Accentuate) การสอนสาขาวิชา STEM ท่ามกลางการต่อสู้ (Grapple) กับปัญหาการศึกษาของประเทศไทยในสหัสวรรษ (Millennium) ใหม่ เป็นประเด็นที่ท้าทาย (Challenge) ความสามารถไม่น้อย

ผมหวังว่า วิธีการที่นำเสนอมาทั้งหมด น่าจะเป็นที่สนใจไม่เฉพาะในบรรดาพ่อแม่และนักการศึกษาของไทย แต่ยังรวมถึงผู้กำหนดนโยบายในภาครัฐ [โดยเฉพาะหลังการเลือกตั้ง] และผู้นำอุตสาหกรรมในภาคเอกชน ที่ต้องการตอบโจทย์ (Address) ว่าจะพัฒนากำลังคน (Work-force) เพื่อรองรับอนาคตอย่างไร? บทเรียนรู้ในแนวใหม่ๆ นี้ เป็นสิ่งสำคัญ (Crucial) ไม่เพียงแต่ต่อชุมชนและสังคมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเทศชาติเพื่ออนาคตที่เจริญรุ่งเรือง (Prosperous Future) สืบไป

แหล่งข้อมูล:

  1. Sousa, David A. and Tom Pilecki. (2013). From STEM to STEAM– Using Brain-Compatible Strategies to Integrate the Arts. Thousand Oaks, CA : Corwin – A SAGE Company.
  2. STEM to STEAM-http://stemtosteam.org/ [2019, March 10].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน