หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม–ประสมศาสตร์พิกัดศิลป์STEMตอนที่143 – จากผังภูมิพายสู่ผังภูมิแท่ง

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


จากผังภูมิพายสู่ผังภูมิแท่ง

อันที่จริง เพื่อให้การนำเสนอผังภูมิพายถูกต้อง สัดส่วน (Proportion) ของส่วน (Section) ต้องรวมกับเท่ากับ 100% เสมอ แต่ไม่จำเป็นต้องหมายความว่า ผังภูมิพายเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการแสดง (Display) ข้อมูลเป็นรูปกราฟ ผังภูมิพายที่มีแบ่งชิ้นส่วน (Slice) มากเกินไปจนถี่ยิบก็อ่านยากและแปรผลลำบาก

หนทางที่ดีที่สุดในการใช้ผังภูมิพายก็คือ ใช้เมื่อทำงานไม่กี่ประเภทของข้อมูลที่แยกจากกันอย่างเด็ดขาด (Mutually exclusive) และประเภทเหล่านี้ สามารถแทนสัดส่วนขนาดต่างๆ กันของจำนวนทั้งหมด (Whole) ถ้าชิ้นส่วนมีขนาดเท่าๆ กันโดยประมาณ ผังภูมิพายนั้นๆ ไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากแก่ผู้ใช้มากนัก

ถ้าชุดข้อมูล (Data) มิได้สอดคล้อง (Fit) กับลักษณะพิเศษ (Characteristics) ดังกล่าว เราควรหาหนทางอื่นที่สามารถแสดงข้อมูลให้เห็นด้วยตา (Visually display) อาทิ ผังภูมิแท่ง (Bar chart) หรือ กราฟแท่ง (Bar graph) ซึ่งใช้แท่งแทนข้อมูลในหลากหลายประเภท อาทิ ความสูง (หรือความยาว) ของแท่ง เป็นสัดส่วนกับข้อมูลที่นำเสนอ

ผังภูมิแท่ง สามารถแสดงเป็นแนวดิ่ง (Vertical) หรือแนวราบ (Horizontal) ในกระดาษทำการ Excel ผังภูมิแท่งใช้แท่งในแนวราบ ส่วนผังภูมิที่ใช้แท่งในแนวดิ่ง เรียกว่า ผังภูมิสดมภ์ (Column chart)

สมมุติว่า เราต้องการสร้างผังภูมิแท่งที่แสดงการบริโภคลูกกวาด (Candy consumption) ของแต่ละระดับชั้น (Grade) สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา (Elementary School) ในแต่ละเดือน โดยมีข้อมูลเดือนตุลาคมดังนี้

ระดับชั้น       จำนวนบริโภค

อนุบาล               150

ประถม 1             200

ประถม 2             250

ประถม 3             400

ประถม 4             125

ประถม 5             100

ในการสร้างผังภูมิแท่งเพื่อแสดง (Depict) ข้อมูลนี้ เราจำเป็นต้องมีกระดาษ ดินสอหรือปากกา ไม้บรรทัด หรือชุดปากกาเส้นหนาปลายแหลม (Fine-tip marker) หรือดินสอสี โดยเราเริ่มต้นด้วยการใช้ขอบเส้นตรง (Straight edge) เพื่อสร้างกล่อง (Box) หรือสร้างกรอบ (Frame) สำหรับผังภูมิแท่ง

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Pie chart -https://en.wikipedia.org/wiki/Pie_chart [2019, March 21].
  3. Bar chart -https://en.wikipedia.org/wiki/Bar_chart [2019, March 21].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
soba